I Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Wyszkowie  

[Internat]

PLAN PRACY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ INTERNATU
PRZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. C.K. NORWIDA W WYSZKOWIE

Lp
Zadania
Sposoby realizacji
Terminy
Odpowiedzialni
Uwagi
1
Zapewnienie optymalnych warunków socjalno-bytowych mieszkańcom
internatu
1.Rozmieszczenie        młodzieży-dobór    mieszkańców w pokojach z uwzględnieniem wieku, klasy, zainteresowań.
2.Wyposażenie pokoi mieszkalnych oraz pokoi nauki w niezbędne środki zapewniające prawidłowe funkcjonowanie w internacie.
3.Podnoszenie estetyki wewnątrz budynku, urządzanie świetlic, wyposażanie sal rekreacyjnych dla dziewcząt i chłopców
Do 15 IXW ciągu rokuW ciągu roku
WychowawcyKierownik
Kierownik
 
2
Regulamin wewnętrzny internatu-jego przestrzeganie. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
1.Zapoznanie mieszkańców internatu z wewnętrznym regulaminem
2.Zapoznanie z przepisami bhp, drogą ewakuacyjną oraz zagrożeniami w mieście
3.Kontrola wszystkich pomieszczeń po wyjeździe młodzieży do domów
Do 10 IX


Do 15 IX


Cały rok
Wychowawca


Wychowawca


Wychowawca
 
3
Poznawanie wychowanków
1.Przyjazny internat-integracja grupy
 1. poznawanie wychowanków,
 2. kształtowanie prawidłowych relacji między członkami grupy,
 3. pomoc w rozwiązywaniu trudności adaptacyjnych wychowanków,
 4. rozpoznanie środowiska rodzinnego i sytuacji materialnej wychowanka
 5. opieka nad wychowankami w trakcie nauki własnej, stwarzanie odpowiednich warunków do nauki, przestrzeganie dyscypliny wyznaczonych godzin, dbałość o higienę pracy umysłowej,
 6. analizowanie i diagnozowane przyczyn ewentualnych niepowodzeń szkolnych,
 7. kontrola przebiegu procesu kształcenia oraz kontrola osiągnięć wychowanka (współpraca ze szkołą, pedagogiem i rodzicami)
 8. pomoc indywidualna wychowankom w razie wystąpienia trudności w zakresie któregoś z przedmiotów (organizacja pomocy koleżeńskiej),
 9. wykorzystywanie nowoczesnych technologii do zdobywania i pogłębiania wiedzy (komputer, Internet)
Cały rok
Wychowawca
 
4.
Zdrowie fizyczne i psychiczne wychowanka
1.Troska o higienę osobistą wychowanka, odpowiedni czysty strój, schludny wygląd, kulturalne zachowanie
2.Dbałość o zdrowy styl życia. Prawidłowy rozwój fizyczny (propagowanie zdrowego odżywiania, uprawiania sportów, wykorzystanie sprzętu sportowego znajdującego się w Internacie
3.Przeciwdziałanie rozwijaniu się patologii społecznych (pogadanki, projekcje filmów, spotkania z pielęgniarką, lekarzem, psychologiem)
4.Dbałość o odpowiedni stosunek młodzieży do przełożonych, osób starszych i siebie nawzajem (przeciwdziałanie agresji słownej)
5.Pomoc w rozwiązywaniu wszelkich problemów i wątpliwości (indywidualny kontakt z wychowankiem, systematyczna i wnikliwa obserwacja wychowanków, w razie potrzeby kontakty a pedagogiem szkolnym, poradnią psychologiczno-pedagogiczną
6.Rozwijanie asertywności i prawidłowych stosunków i prawidłowych stosunków interpersonalnych w grupie
Cały rok
Wychowawca
 
5
Wychowanie obywatelskie. Kształtowanie postaw moralnych.
1.Wychowanie człowieka odpowiedzialnego za siebie i za innych, przygotowanie do udziału w życiu społecznym.
2.Akcentowanie ważniejszych wydarzeń w życiu kraju i na świecie, ważne rocznice (gazetki, wspomnienia, pogadanki).
3.Pomoc w rozpoznawaniu wartości moralnych przez obserwację i analizę zachowań ludzi w otoczeniu własnym i poza nim.
4.Rozwijanie wrażliwości na potrzeby i uczucia innych ludzi.
5.Uczenie tolerancji wobec ludzi z odmiennymi poglądami, systemem wartości i sposobem myślenia.
6.Kształtowanie partnerstwa, odpowiedzialności, świadomej dyscypliny i społecznej postawy.
7.Praca w samorządzie internatu-promowanie aktywności młodzieży.
8.Stosowanie się do przyjętych reguł, przestrzeganie regulaminu.
Cały rok
Wychowawcy
 
6
Wychowanie prorodzinne
1.Współpraca z rodziną wychowanka, pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, podtrzymywanie emocjonalnych więzi z rodziną.
2.Budowanie prawidłowych relacji z rodzicami.
3.Moja rodzina-rola poszczególnych jej członków.
4.Miłość i odpowiedzialność (uczenie się tolerancji i panowanie nad emocjami)
Cały rok
Wychowawca
 
7.
Wychowanie ekologiczne
1.Kształtowanie świadomości ekologicznej poprzez:
 1. troskę o zieleń w budynku internatu i przed nim,
 2. gazetki tematyczne z zakresu ekologii,
 3. promowanie zdrowego stylu życia,
 4. zagrożenia cywilizacyjne (filmy, pogadanki),
 5. udział w akcjach proponowanych przez kluby ekologiczne
Cały rok
wychowawca
 
8.
Stwarzanie właściwych warunków do zdobywania wiedzy. Samokształcenie. Szukanie źródeł wiedzy.
1.Właściwa organizacja dnia w internacie, przygotowanie miejsca do nauki.
2.Jak się uczyć?-metody (spotkanie z pedagogiem)
3.Korzystanie z biblioteki i czytelni szkolnej oraz miejskiej.
4.Spotkania autorskie-wyjścia do biblioteki miejskiej.
5.Popularyzacja filmów oraz czasopism naukowych.
Cały rok
Wychowawca
 
9
Tradycje internatu
1.Organizowanie uroczystości wynikających z kalendarza internatu:
 1. ognisko integracyjne,
 2. Dzień Chłopca,
 3. Otrzęsiny klas I,
 4. Dzień Nauczyciela
 5. Andrzejki
 6. Wieczór poezji
 7. Wigilia
 8. Walentynki
 9. Bal Karnawałowy
 10. Dzień Mieszkańca Internatu
 11. Pożegnanie maturzystów
2.Prowadzenie kroniki
 IX
IX
IX
X
XI
XI
XII
II
I
III

IV

Cały rok

Wychowawca
 
© I Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Wyszkowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2005-2016 r.