I Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Wyszkowie  

[Internat]

REGULAMIN WEWNĘTRZNY INTERNATU
PRZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. C.K.NORWIDA W WYSZKOWIE

 1. Internat jest placówką opiekuńczo – wychowawczą dla młodzieży uczącej się w I Liceum Ogólnokształcącym im. C.K. Norwida w Wyszkowie, mieszkającej poza miejscem kształcenia. W przypadku nie zagospodarowania pokoi kierownik może podejmować decyzje o przyjęciu do internatu młodzieży z innych szkół ponadgimnazjalnych.
 2. Internat jest otwarty przez 5 dni w tygodniu – w piątek młodzież wyjeżdża do domu, w niedzielę przyjeżdża do internatu.
 3. W internacie młodzież korzysta odpłatnie z pełnego wyżywienia.
 4. W każdym miesiącu młodzież uiszcza opłatę w postaci darowizny – za mieszkanie – jest to kwota ustalona na posiedzeniu Rady Wychowawców przed rozpoczęciem danego roku szkolnego – przeznaczona na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem internatu.
 5. Młodzież mieszka w pokojach 3 – osobowych.
 6. Wychowankowie podzieleni są na grupy wychowawcze (grupa stanowi podstawową komórkę samorządu internatu). Każda grupa wybiera gospodarza grupy, gospodarze stanowią Samorząd Internatu.
 7. W internacie istnieje Młodzieżowa Rada Internatu, która opracowuje własny plan działania na dany rok. Wybory do MRI odbywają się co roku w kwietniu.

Internat posiada Kronikę Internatu.

Obowiązki mieszkańca internatu:

 1. Przestrzeganie ustalonego rozkładu dnia.
 2. Właściwe wykorzystanie czasu na naukę.
 3. Troska o internat jak o własny dom.
  1. dbać o porządek w pokoju mieszkalnym i miejscach wspólnych (stołówka, świetlica, pokoje nauki, łazienki, korytarze)
  2. dbać o higienę osobista
  3. przestrzegać przepisów BHP
 4. Sumiennie wypełniać dyżury na portierni i na stołówce.
 5. Współuczestniczyć w organizacji pracy i wypoczynku mieszkańców.
 6. Zachowywać się kulturalnie w stosunku do współmieszkańców i obsługi.
 7. Nie palić papierosów, nie używać alkoholu pod żadną postacią na terenie internatu.

Prawa mieszkańca internatu:

 1. Każdy mieszkaniec internatu ma prawo do korzystania ze wszystkich pomieszczeń i sprzętu przeznaczonego do dyspozycji młodzieży.
 2. Każdy mieszkaniec ma prawo do właściwych warunków by uczyć się, wzbogacać swoja wiedze, właściwie rozwijać swoją osobowość.
 3. Każdy mieszkaniec ma prawo do organizacji swojego czasu wolnego w ten sposób by nie przeszkadzać innym.
 4. Każdy ma prawo do przebywania poza internatem w czasie wolnym po uzgodnieniu z dyżurującym wychowawcą.
 5. W godz. 16:00-18:00 w internacie obowiązuje nauka własna. Są to godziny ciszy w internacie.

Odwiedziny:
O każdych odwiedzinach wychowanek informuje dyżurującego wychowawcę. Po godzinie 20:00 w budynku nie powinny przebywać osoby obce.

Nagrody:

 1. Pochwała ustna od wychowawcy.
 2. Pochwała przez wychowawcę lub kierownika internatu wobec grupy.
 3. Pochwała wobec wszystkich mieszkańców internatu.
 4. Pochwała wobec rodziców.
 5. Pochwała przekazana wychowawcy klasowemu lub dyrektorowi szkoły – imienna dotycząca wychowanka.
 6. Nagrody w formie książek, albumów lub innych upominków wręczone na uroczystościach szkolnych lub internackich.

Kary:

 1. Ustne upomnienie od wychowawcy.
 2. Upomnienie od wychowawcy z adnotacją w dzienniku.
 3. Upomnienie od wychowawcy w obecności grupy.
 4. Upomnienie od kierownika internatu.
 5. Powiadomienie rodziców o niewłaściwym zachowaniu.
 6. Upomnienie udzielone przez dyrektora szkoły.
 7. Wydalenie z internatu.

Sprawy ważne, sporne dotyczące naruszenia regulaminu internatu lub problemu wychowanka można omawiać na otwartych spotkaniach Młodzieżowej Rady Internatu.

Regulamin zatwierdzony przez Młodzieżową Radę Internatu Radę Wychowawców Internatu

© I Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Wyszkowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2005-2016 r.