I Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Wyszkowie  

Realizacja projektów unijnych


INNOWACJA
Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii - EDUSCIENCE.

realizowana w klasie pierwszej przyrodniczej

w I Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w Wyszkowie

w okresie

od 1 grudnia 2012 r. do 30 listopada 2014 r.

Realizowana w I Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w Wyszkowie innowacja pedagogiczna jest elementem projektu Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii - EDUSCIENCE, realizowanego w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty - Działanie 3.5 - projekty innowacyjne od 1 marca 2011 r.

Cel Projektu: zwiększenie zainteresowania podjęciem studiów na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy uczniów i uczennic z całej Polski poprzez opracowanie, pilotażowe wdrożenie oraz upowszechnienie innowacyjnych programów nauczania z wykorzystaniem interaktywnej platformy e-learningowej.

I etap Projektu: powstanie nowoczesnej platformy, na której umieszczono zasoby edukacyjne z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i technicznych dla wszystkich etapów edukacyjnych. Materiały (scenariusze lekcji, obrazy, filmy, animacje, prezentacje multimedialne i inn.) zostały przygotowane przez pracowników naukowych Polskiej Akademii Nauk zrzeszonych w Centrum Badań Ziemi i Planet GEOPLANET, tj. Instytutu Geofizyki, Instytutu Nauk Geologicznych, Instytutu Oceanografii oraz Centrum Badań Kosmicznych. Naukowcom towarzyszyli nauczyciele praktycy, pracujący pod okiem specjalistów metodyków.

II etap Projektu: Zasoby platformy edukacyjnej EDUSCIENCE będą systematycznie wzbogacane w drugim etapie Projektu, w którym uczestniczy I Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Wyszkowie.

Działania w drugim etapie projektu:
 1. Młodzież biorąca udział w projekcie będzie miała okazję wziąć udział w lekcjach on-line - bezpośrednich transmisjach satelitarnych ze Stacji Polarnej na Spitsbergenie, z obserwatoriów w Książu, Raciborzu, Ojcowie, Belsku, Świdrze i Helu oraz z laboratorium i Muzeum Ziemi w Krakowie, a także ze statków badawczych Oceania lub Horyzont II.
 2. W trakcie realizacji innowacji klasa pierwsza przyrodnicza I LO w Wyszkowie wyjedzie na dwudniową wycieczkę naukową do jednego z najlepszych obserwatoriów w Polsce, weźmie również udział w dwóch Piknikach Naukowych.
 3. Zajęcia prowadzone w ramach innowacji będą wykorzystywały i wdrażały najnowszą wiedzę nt. budowy mózgu i potrzeb człowieka oraz motywowania go do działania. Nauczyciele, uczniowie i rodzice będą wyposażeni w poradniki na temat nowoczesnych i skutecznych metod nauczania/uczenia się, wypracowane w pierwszym etapie Projektu we współpracy z Edukacją Pro Futuro i udziale światowej sławy eksperta w dziedzinie przyspieszonego uczenia się oraz doradcy rządu brytyjskiego w dziedzinie edukacji - Colina Rose'a. (Colin Rose jest założycielem i prezesem angielskiej firmy Accelerated Learning Systems, której misją jest popularyzowanie filozofii Przyspieszonego Uczenia Się oraz tworzenie praktycznych rozwiązań wspierających tę filozofię)
 4. Technologicznym i merytorycznym wsparciem dla realizacji programów przedmiotów matematyczno - przyrodniczych będą:
  • tablica interaktywna z oprogramowaniem, w tym - z dostępem do platformy e-learningowej, zawierającej unikatowe materiały edukacyjne oraz umożliwiającej transmisje i kontakty on-line z naukowcami, a także kontakty z innymi nauczycielami i uczniami uczestniczącymi w Projekcie EDUSCIENCE;
  • kamera cyfrowa - przydatna w rejestracji eksperymentów, doświadczeń, wydarzeń edukacyjnych odbywających się w ramach Innowacji /Projektu EDUSCIENCE;
  • stacja do monitoringu przyrodniczego oraz podstawowy zestaw ekologiczny do badania wody. Uczniowie przez cały czas trwania projektu prowadzą monitoring przyrodniczy Wyniki obserwacji i badań zamieszczają na platformie monitoringu przyrodniczego - mają okazję obserwować pomiary dokonywane przez rówieśników w całej Polsce. Otrzymane ze szkół dane będą opracowywane i przedstawiane w formie rastrowej dla większości zagadnień na oddzielnych mapkach tematycznych dostępnych na portalu EDUSCIENCE;
 5. Uczniowie i nauczyciele mogą kontaktować się z 11 obserwatoriami, w tym z 5 obserwatoriami geofizycznymi, Stacją Polarną na Spitsbergenie, 3 obserwatoriami/ muzeami/ instytutami w GEOPLANET oraz 2 statkami badawczymi.
 6. Szkoła i nauczyciele realizujący innowację mają również stały kontakt z informatykami (partner projektu - firma American Systems, odpowiedzialna za efektywne wykorzystanie TKI w projekcie oraz technologiczne wsparcie beneficjentów).
 7. Uczniowie należą do wirtualnej klasy EDUSCIENCE, mają dostęp do interesujących zasobów platformy nie tylko na lekcjach, ale również w czasie pozalekcyjnym. Mogą kontaktować się zarówno z rówieśnikami z innych szkół, jak i z naukowcami pełniącymi dyżury on-line.
 8. Uczniowie, realizując zagadnienia Innowacji / Projektu EDUSCIENCE na lekcjach przedmiotu, będą poszerzali znajomość słownictwa anglojęzycznego - zasoby platformy są uzupełnione o możliwość poznania anglojęzycznej terminologii z dziedziny nauk matematyczno-przyrodniczych zastosowanej w danym zasobie (możliwość wyświetlenia pisowni terminu/pojęcia oraz odsłuchania jego brzmienia w wykonaniu lektora - Colina Rose'a)
Szkoła przystąpiła do Projektu 1 grudnia 2012 r. Uczestniczy w nim klasa pierwsza przyrodnicza (1c). Zajęcia EDUSCIENCE prowadzone będą w tej klasie na lekcjach matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka angielskiego. Szkolnym administratorem projektu jest nauczycielka biologii Agnieszka Banaszek.
© I Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Wyszkowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2005-2016 r.