I Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Wyszkowie  

Regulamin wycieczek szkolnych

 1. W wyciecze biorą udział wyłącznie uczniowie znajdujący się na imiennej liście uczestników - osoby niepełnoletnie za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.

 2. Na wycieczce obowiązuje zakaz oddalania się od grupy bez uprzedniego poinformowania i uzyskania zgody przynajmniej jednego z opiekunów.

 3. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22.00 - 6.00; podczas ciszy nocnej nie wolno zakłócać spokoju i wychodzić poza miejsce zakwaterowania.

 4. Obowiązuje bezwzględny zakaz posiadania, użyczania oraz spożywania napojów alkoholowych, palenia papierosów i stosowania niedozwolonych używek.

 5. Uczestnicy wycieczki mają obowiązek utrzymania porządku w autokarze, w pokojach, łazienkach, WC oraz utrzymywania higieny osobistej.

 6. W czasie wycieczki obowiązuje kulturalne zachowanie w miejscach publicznych i w miejscu zakwaterowania.

 7. Wszystkich uczestników wycieczki obowiązuje punktualność.

 8. W przypadku niedyspozycji zdrowotnych należy zgłosić się do kierownika wycieczki. Decyzja związana z pozostaniem w miejscu zakwaterowania lub innych działaniach, będzie podejmowana indywidualnie po zapoznaniu się ze stanem zdrowia ucznia.

 9. Na szlakach turystycznych należy zachować szczególną ostrożność i bezwzględnie przestrzegać zaleceń przewodnika oraz opiekunów.

 10. W czasie wycieczki obowiązują również wszystkie przepisy dotyczące uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana K. Norwida w Wyszkowie zawarte w Statucie i Regulaminie Szkoły oraz szkolnym programie profilaktyki.

 11. Złamanie postanowień regulaminu będzie natychmiast zgłaszane dyrekcji szkoły oraz rodzicom (prawnym opiekunom) uczniów, a w przypadku drastycznego złamania postanowień, rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do odebrania ucznia z wycieczki.

 12. W przypadku zauważenia łamania regulaminu, pozostali uczestnicy wycieczki zobowiązani są do poinformowania o tym kierownika wycieczki.

 13. Uczniowie potwierdzają zobowiązanie przestrzegania regulaminu czytelnym podpisem.

 
© I Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Wyszkowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2005-2016 r.