1. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w planowaniu dalszego kształcenia i zawodu.
 2. Obejmowanie doradztwem zawodowym wszystkich uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - działania indywidualne, ale i grupowe.
 3. Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji o uczelniach państwowych i niepaństwowych( dzienne, zaoczne, wieczorowe, międzywydziałowe, systemie kształcenia OKNO, open learning, itp. ), zagranicznych, różnych kategoriach, np. uniwersytety, uczelnie techniczne, ekonomiczne oraz o zawodach (także multimedialne):
  • opracowywanie materiałów pomocniczych
  • pozyskiwanie informatorów o studiach, przewodników po zawodach
  • prezentacje multimedialne wyższych uczelni
 4. Wskazywanie osobom zainteresowanym (uczniom, ale także rodzicom i wychowawcom) źródeł dodatkowej, rzetelnej informacji na poziomie ogólnokrajowym, europejskim, światowym na temat:
  • wymogów rekrutacyjnych (studia w Polsce i za granicą), przeliczanie punktów uzyskanych na egzaminie dojrzałości na różnych uczelniach wyższych:
  • Dni Otwartych Uczelni, Targów Edukacyjnych, Salonu Maturzystów
  • trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia
  • wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w różnych obszarach świata pracy
  • uznawalności dyplomów i certyfikatów zawodowych za granicą.
  • możliwość studiów i pracy dla uczniów z dysfunkcjami- problemami zdrowotnymi, niepełnosprawnych, ale i uzdolnionych ; stypendia i pożyczki dla studentów )
  • programów studenckich Sokrates, Erasmus, Okno, Leonardo da Vinci, europejski portal Ploteus oraz rankingów uczelni, pomocnych stron internetowych dla maturzystów, pomocy Fundacji Dream Foundation, ELAB w zakresie studiów za granicą, itp.
 5. Udzielanie indywidualnych porad zawodowych uczniom:
  • rozmowa i porada zawodoznawcza,
  • badanie predyspozycji zawodowych uczniów - rozmowa, wywiad zawodoznawczy, ankiety, testy,
  • opracowywanie kompletów wymienionych wyżej materiałów badawczych dla każdego ucznia, wnioski - indywidualny plan edukacyjno-zawodowy
  • zapoznanie ucznia (rodzica) z ich wynikami,
  • pomoc w zaplanowaniu przedmiotów na maturę, studiów (najpierw uczelnia wybrana, potem wariant drugi, jeśli zabraknie punktów i wariant trzeci),
  • poradnictwo w zakresie wątpliwości, dotyczących dalszego kształcenia, np. wyboru klasy, wypożyczanie materiałów o studiach, zawodach
  • motywowanie do podejmowania różnych działań pomocniczych, lepszej pracy z wymaganych przedmiotów na poziomie rozszerzonym, udziału w kołach zainteresowań czy zajęciach dodatkowych, pomagających w niwelacji trudności szkolnych lub rozwijających uzdolnienia przedmiotowe
 6. Prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących ucznia do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej:
  • zajęcia zawodoznawcze dla klas pierwszych z kartami zainteresowań, wykresami: "Czynniki kształtujące zdolności, zainteresowania człowieka a ścieżka kształcenia- poznawanie studiów".
  • warsztaty zawodoznawcze dla klas drugich z materiałami o studiach, zawodach, kartami np. "Samoocena wartości", ankietami: "Analiza drogi edukacyjnej i zawodowej- poznawanie siebie, zawodów, studiów"- prezentacje multimedialne
  • udział licealistów w warsztatach, dotyczących rynku pracy, prawidłowego planowania ścieżki zawodowej podczas wyjazdów na Targi Edukacyjne Wyższych Uczelni - klasy drugie w marcu czy do Salonu Maturzystów- klasy trzecie we wrześniu
 7. Koordynowanie działalności informacyjno-doradczej:
  • spotkania z klasami informacyjno-propagujące działania zawodoznawcze,
  • prowadzenie informacyjnej tablicy zawodoznawczej,
  • wypożyczanie i pomoc w skorzystaniu z multimedialnych źródeł informacji,
  • organizowanie wyjazdów dla uczniów klas III do Salonu Maturzystów na terenie Politechniki Warszawskiej - kl. III we wrześniu oraz na Targi Edukacyjne Wyższych Uczelni - kl. II w marcu (spotkania ze studentami, prezentacje zawodów i wyższych uczelni, prelekcje, warsztaty, wykłady, stoiska informacyjno-doradcze),
  • organizowanie spotkań ze studentami, absolwentami liceum pt.: "Moja droga po indeks" (tegorocznymi i starszymi) oraz indywidualnie w klasach,
  • organizowanie spotkań z rodzicami reprezentującymi różne zawody pt.: "Moja droga zawodowa" - adekwatnie do klas, np. prawnik do klasy społecznej,
  • spotkania z przedstawicielami uczelni oraz instytucji wspomagających doradztwo zawodowe, np. Wyższa Szkoła Promocji, Powiatowy Urząd Pracy, Ośrodków Doradczych, Fundacja ElAB, Dream Foundation.
 8. Kierowanie w sprawach trudnych na dodatkowe konsultacje, np. do doradcy zawodowego w poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 9. Wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych przez organizowanie spotkań informacyjnych; udostępnianie im materiałów do pracy z uczniem.
 10. Współpraca z instytucjami wspomagającymi wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego oraz systematyczne doskonalenie swojego warsztatu pracy w tym także prowadzenie dokumentacji działań szkolnego doradcy zawodowego, szkolenia.