Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole

Zespół specjalistów ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w naszej szkole:

Psycholog: Adriana Ryszawy (kontakt: adriana.ryszawy@1lowyszkow.pllub wiadomość za pośrednictwem dziennika elektronicznego);

Pedagog: Marzena Sobczyńska (kontakt: marzena.sobczynska@1lowyszkow.pl lub wiadomość za pośrednictwem dziennika elektronicznego);

Pedagog specjalny - Paulina Biernacka (kontakt: paulina.biernacka@1lowyszkow.pl lub wiadomość za pośrednictwem dziennika elektronicznego).

Z jakimi trudnościami zgłaszać się do psychologa szkolnego?

Uczniowie

 • Potrzeba zrozumienia, wysłuchania, wsparcia emocjonalnego w trudnych chwilach, uzyskania perspektywy innej osoby dorosłej niż rodzic/wychowawca/nauczyciel;
 • Potrzeba wsparcia w nauce radzenia sobie z trudnymi emocjami i uczuciami, zwłaszcza: złością, frustracją, rozczarowaniem, poczuciem odrzucenia, niezrozumienia i izolacji, zaniżonym poczuciem własnej wartości;
 • Pomoc w nauce identyfikowania i nazywania własnych emocji oraz adekwatnych i konstruktywnych sposobów ich wyrażania;
 • Pomoc w radzeniu sobie z presją wyników szkolnych i lękiem;
 • Pomoc w radzeniu sobie z presją rówieśniczą i lękiem;
 • Praca nad rozwojem empatii, poprawą relacji rówieśniczych lub z istotnymi dla ucznia osobami,
 • Pomoc w konstruktywnym radzeniu sobie ze stresem i emocjami odczuwanymi i/lub interpretowanymi jako negatywne (lęk, niepokój, smutek, strach, nuda);
 • Pomoc w budowaniu samooceny;
 • Pomoc w budowaniu motywacji;
 • Wsparcie w bieżących trudnościach.

 

Nauczyciele / Rodzice

 • Pomoc w zrozumieniu motywów „trudnego” zachowania dziecka, wsparcie w trudnościach w relacji nauczyciel-uczeń, rodzic-dziecko;
 • Wsparcie w poprawie komunikacji w relacji nauczyciel-uczeń, rodzic-dziecko; pomoc w dotarciu do dziecka/ucznia;
 • Wsparcie emocjonalne;
 • Doradztwo w zakresie zewnętrznych specjalistów (terapeuci, psychiatrzy), z którymi można kontynuować pracę poza szkołą (jeśli zalecane);
 • Psychoedukacja związana z najczęściej spotykanymi objawami zaburzeń emocjonalnych, osobowościowych oraz spektrum autyzmu.

 

Różnice między specjalistami ds. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole

 

Pedagogika to nauka o wychowaniu, dlatego pedagog przede wszystkim rozwiązuje problemy wychowawcze. Pedagog wpiera rodziców i wychowawców w napotykanych kłopotach wychowawczych. Można się do niego zgłaszać w sprawie niepokojących zachowań/zdarzeń. Pedagog diagnozuje osiągnięcia szkolne, zarówno trudności z nauką (np. wynikające ze specyficznych trudności w uczeniu się, takich jak dysleksja, bądź po prostu trudności z koncentracją i motywacją i stara się minimalizować ich skutki), jak i wybitne uzdolnienia. Diagnozuje indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne (np. potrzebę zajęć dydaktyczno-wyrównawczych) i pomaga poprawić funkcjonowanie dziecka w roli ucznia. Pedagog monitoruje frekwencję uczniów. Może pomóc zorganizować pomoc w trudnej sytuacji materialnej.

Zadaniem pedagoga specjalnego jest szeroko pojęta współpraca z uczniami posiadającymi orzeczenia (o potrzebie kształcenia specjalnego, stopniu niepełnosprawności) - organizacja i prowadzenie zajęć rewalidacyjnych, organizacja i prowadzenie lekcji tematycznych – uświadamianie uczniom, z jakimi trudnościami i ograniczeniami borykają się uczniowie posiadający specjalne potrzeby edukacyjne, zajęcia integracyjne dla uczniów klas pierwszych w formie warsztatowej, przygotowanie gazetek tematycznych dot. specjalnych potrzeb edukacyjnych, pomoc w organizacji zespołów nauczycieli dokonujących Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia, obserwacja funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na korytarzach, podczas lekcji, indywidualne poradnictwo – rodzice, uczniowie, nauczyciele.

 

Zgoda na udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole

Z uwagi na obowiązujące przepisy, do objęcia ucznia małoletniego pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole (również w formie nieregularnych konsultacji) potrzebna jest zgoda rodzica/opiekuna prawnego. Uczeń pełnoletni taką zgodę może wyrazić samodzielnie w swoim imieniu. Zgodę wypełnia się raz w danym roku szkolnym niezależnie od tego, z którym specjalistą z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (psycholog/pedagog/pedagog specjalny) chce się nawiązać współpracę.

Wzór zgody znajduje się na poniżej. Dostarczają je także wychowawcy na zebraniach rodziców.

 

Tajemnica zawodowa

Należę do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i w swojej pracy kieruję się Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa. W świetle jego zapisów informacje przekazywane psychologowi w trakcie konsultacji są objęte tajemnicą zawodową i nie mogą być ujawniane – zasada ta dotyczy również osób małoletnich. Przepisy jasno mówią jednak, że w przypadku pozyskania informacji o uzasadnionym zagrożeniu zdrowia lub życia klienta, psycholog ma obowiązek zawiadomić służby ratunkowe, a w przypadku osób nieletnich – natychmiast wezwać opiekuna prawnego.

Rodzic ma prawo w każdej chwili poprosić o informację dot. spotkań ze swoim dzieckiem – z uwagi na tajemnicę zawodową i wzajemne zaufanie niezbędne do efektywnej pracy, będziemy jednak wspólnie z małoletnim ustalać zakres takiej informacji.

W sytuacjach kryzysowych w szkole (gdy uczeń przebywa na terenie szkoły w stanie sugerującym spożycie alkoholu, narkotyków lub innych substancji psychoaktywnych, gdy uczeń jest sprawcą czynu karalnego/przestępstwa, dokona kradzieży, bądź uchyla się od obowiązku nauki – wagaruje) obowiązują odrębne procedury interwencyjne, opisane w szkolnym programie wychowawczo-profilaktycznym.

Swoją pracę poddaję superwizji, co oznacza, że konsultuję swój sposób pracy z innym terapeutą sprawdzając, czy mój sposób pracy pomaga klientowi – w tym przypadku uczniowi, w osiągnięciu zamierzonego celu. Przy takiej konsultacji zapewniam anonimowość klienta.

 

Dokumentacja z konsultacji

Po przeprowadzonej w amach etatu psychologa szkolnego konsultacji, jestem zobowiązana sporządzić wpis do dziennika elektronicznego. Zasadniczo wpisuję w nim wyłącznie informacje o tym, kto skorzystał z konsultacji, jakiego dnia, ile czasu trwała - tak, by w maksymalny sposób zapewnić uczniowi ochronę wynikającą z tajemnicy zawodowej.

Jeżeli w trakcie rozmowy uzyskuję informacje, które wymagają kontaktu z wychowawcą/rodzicem (kryzys emocjonalny w szkole, podejrzenie zaburzeń lękowych/depresyjnych itp.), jest wskazanie do skonsultowania sprawy z zewnętrznym specjalistą (terapeuta, psychiatra) – wówczas sporządzam notatkę służbową. Podobnie jak wpis do dziennika, notatka zawiera ogólne informacje dotyczące spotkania – kto i kiedy skorzystał z konsultacji, a dodatkowo: ogólny zarys poruszanych tematów (np. „trudności w relacjach”, „problemy z koncentracją”, „poradnictwo dotyczące radzenia sobie z emocjami, stresem”), ustalenia poczynione po konsultacji (np. zalecenie podjęcia terapii, diagnozy u lekarza psychiatry, umówienie się na kolejne spotkanie z psychologiem szkolnym). Notatki są okresowo omawiane z dyrekcją – wyłącznie celem ogólnego zorientowania się w problemach uczniów, wyłonienia najbardziej palących dla młodzieży kwestii (statystycznie – z jakimi kłopotami najczęściej zgłaszają się po pomoc uczniowie – zaburzenia nastroju, trudności z koncentracją, kłopoty z budowaniem relacji…) i w efekcie zorganizowania w szkole np. odpowiednich prelekcji, warsztatów, wsparcia odpowiadającego zapotrzebowaniu uczniów.

 

Umawianie się na konsultacje

Warunkiem skorzystania z pełnowymiarowej konsultacji psychologicznej jest wcześniejsze umówienie się poprzez wiadomość na adres mailowy (adriana.ryszawy@1lowyszkow.pl), poprzez wiadomość na dzienniku elektronicznym lub osobiście w gabinecie psychologa szkolnego. Pojedyncza konsultacja trwa jedną godzinę lekcyjną. W nagłych sytuacjach zapraszam do gabinetu „z marszu”.

 

Konsultacja w czasie lekcji

Warunkiem skorzystania z konsultacji w trakcie trwania lekcji jest uzupełnienie przez ucznia wiedzy z zajęć, które opuści na rzecz konsultacji. Informację o opuszczeniu lekcji nauczycielowi prowadzącemu zajęcia lub wychowawcy bezwzględnie przekazuję ja.

 

Godziny pracy

Poniedziałek: 09.00-13.00

Wtorek: 09.00-13.00

Środa: 09.00-13.00

Czwartek: 09.00-16.00

Piątek: 9.00-12.00

 

Gabinet psychologa znajduje się na parterze internatu I LO.