Samorząd Uczniowski obecnie tworzą:

 

Jan Roszkowski klasa 3d - przewodniczący

Lena Wiśniewska klasa 2a - wiceprzewodniczący

Malwina Depta klasa 2a - skarbnik

Magdalena Zglecz klasa 3b

Sandra Łysik klasa 3f

Adam Pakieła klasa 4c

Amelia Sitkowska klasa 4e

Łukasz Milczarczyk klasa 2c

Alicja Dłużniewska klasa 2d

Bianka Lis klasa 2d

 

Regulamin Samorządu Szkolnego

 1. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
 2. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
 3. Organy samorządu są następujące:
  • rady klasowe,
  • rada szkolna.

   Przyjmuje się następujące nazwy dla tych organów:
  • Rada Klasowa Samorządu Szkolnego,
  • Rada Szkolna Samorządu Szkolnego.
 4. Rada Klasowa samorządu wybierana jest co roku przez zespół klasowy w formie dowolnie przyjętego głosowania. Termin wyboru R.K. upływa 15 września każdego roku. Kadencja trwa rok (od 15.IX - 15.IX).
 5. R.K. składa się z co najmniej trzech osób:
  • gospodarza,
  • zastępcy,
  • skarbnika.
  W razie potrzeby R.K. może liczyć do pięciu osób.
 6. R.Sz. składa się z 9-12 osób, na jej czele stoją:
  • przewodniczący,
  • dwóch zastępców.
  W składzie Rady należy wymienić funkcję skarbnika i sekretarza. Pozostali członkowie mają głos doradczy lub otrzymują zadania, za które są odpowiedzialni.
 7. Kadencja R.Sz. trwa cały rok szkolny; od końca stycznia do końca stycznia następnego roku.
 8. Radę Szkolną powołuje cała społeczność uczniowska w następującym trybie:
  • kandydatów w liczbie 20-25 wysuwają Rady klasowe wszystkich klas,
  • kandydatów mogą zgłaszać również organizacje szkolne w tym ustępująca R.Sz..
  • termin wyborów ogłasza ustępująca R.Sz. na miesiąc przed zakończeniem kadencji tzn. pod koniec grudnia,
  • lista kandydatów winna być wywieszona wraz z opiniami na dwa tygodnie przed wyborami,
  • każdy z kandydatów ma prawo przeprowadzenia kampanii wyborczej w formie: wystąpień w radiowęźle szkolnym, rozwieszenia plakatów, organizowania spotkań, zamieszczania wypowiedzi - artykułów w szkolnej gazetce,
  • kampania wyborcza trwa tydzień. Na tydzień przed wyborami winny być ustalone ostateczne listy kandydatów.
 9. Tryb wyborów:
  • ustępująca R.Sz. powołuje komisję w składzie 4 osób, która to komisja przygotowuje głosy, przeprowadza głosowanie oraz dokonuje obliczeń głosów, sporządza protokół i podaje do wiadomości ogólnej uczniów. Komisja pracuje pod kontrolą opiekuna samorządu. Głosowanie jest tajne i powszechne.
 10. Nowo wybrana R.Sz. na pierwszym posiedzeniu konstytuuje się: wybiera spośród siebie przewodniczącego lub przewodniczącym zostaje ten kandydat, który w głosowaniu tajnym i powszechnym otrzymał najwyższą ilość głosów.
 11. Praca Rady Szkolnej:
  • R.Sz. zbiera się nie rzadziej niż co miesiąc, w razie potrzeby w każdej chwili,
  • R.Sz. raz na kwartał składa sprawozdanie ze swojej działalności przed gospodarzami klas,
  • w styczniu po wyborze nowej R.Sz. ustępująca rada ma obowiązek zdać sprawozdanie z rocznej działalności nowej radzie i przekazać jej sprawy nie dokończone oraz sugestie do dalszej pracy,
  • nowo wybrana R.Sz. ma obowiązek do 10 lutego ułożyć plan swojej działalności.
 12.  
  • Rada Szkolna jest organem reprezentującym interesy, dążenia uczniów szkoły, jest ciałem, które ma prawo do przedstawienia swoich opinii na temat działalności szkoły,
  • R.Sz. reprezentowana przez przewodniczącego lub w wyjątkowych wypadkach innego członka R.Sz. ma prawo w każdej chwili do kontaktu osobistego z Dyrektorem szkoły w sprawach dotyczących życia szkoły,
  • R.Sz. organizuje otwarte s potkania z Dyrektorem co najmniej raz na semestr,
  • ma prawo w formie pisemnej zgłosić do Dyrektora lub Rady Pedagogicznej swój postulat, podpisany przez wszystkich członków Rady Szkolnej,
  • ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Rady Pedagogicznej na zasadzie uczestnictwa w dyskusji i w sprawach podanych poniżej w pkt. 9,
  • za pośrednictwem opiekuna samorządu ma prawo zgłaszać wnioski, postulaty, które ten ma obowiązek przekazać właściwym adresatom.
 13. Rada Szkoły ustala składkę członkowską wpłacaną do skarbnika raz w semestrze (w razie potrzeby częściej). Wysokość składki ustala corocznie Rada szkolna.

 


Samorząd Szkolny ma prawo:

 

 1. Wyłaniania w demokratycznych wyborach swej reprezentacji w postaci Rad Klasowych i Rady Szkolnej.
 2. Opracowania i uchwalenia ordynacji wyborczej, organizacji, składu i regulaminu działania samorządu - na ogół zebraniu uczniów.
 3. Wybrania spośród grona pedagogicznego opiekuna Samorządu Szkolnego (opiekunem samorządu klasy jest wychowawca, który ma obowiązek respektowania uchwał i programów swego samorządu ale i prawo odwołania go po konsultacji z klasą, jeśli nie spełniałby swej funkcji lub spełniałby ja źle).
 4. Przedstawiania swoich wniosków, postulatów opiekunowi Samorządu Szkolnego, który ma obowiązek przekazać je właściwym adresatom.
 5. Zwracania się do opiekuna Samorządu Szkolnego z prośba o pomoc i radę.
 6. Wydawania własnej gazetki, biuletynów, informatorów, ulotek itp. (korzystanie przy tej czynności ze sprzętu szkolnego).
 7. Prowadzenia w sposób kulturalny, nie naruszający godności osobistej i dobrego imienia innych ludzi, radiowęzła szkolnego, na ustalonych zasadach.
 8. Prowadzenia propagandy wizualnej Rady Szkolnej.
 9. Występowania do Dyrektora Szkoły, rady Pedagogicznej, Komitetu Rodzicielskiego z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących praw:
  • do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
  • do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
  • do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
  • redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
  • organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,
  • wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

 


Dyżurny klasowy:

 

 • dyżurnych w klasie jest dwóch,
 • pełni dyżur przez tydzień: od poniedziałku do piątku,
 • zgłasza nauczycielowi uczniów nieobecnych na lekcji, udzielając niezbędnych wyjaśnień,
 • ściera tablicę po skończonej lekcji, dba o kredę i gąbki do ścierania,
 • dba o bieżący porządek w klasie.