Pedagog specjalny w szkole pomaga uczniom z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego lub z trudnościami na tle społeczno-środowiskowym, m. in. odnaleźć się w grupie i szkole, zaakceptować siebie itd. Pedagogiem specjalnym w szkole jest Paulina Rojek-Biernacka

 

Zadaniem pedagoga specjalnego jest:

 • Pomoc i wsparcie uczniów posiadających specjalne potrzeby edukacyjne.
 • Indywidualne poradnictwo – rodzice, uczniowie, nauczyciele.
 • Współpraca z zespołem mającym opracować dokumentację dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w tym IPET i WOPFU.
 • Diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów, przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły.
 • Diagnozowanie problemów i podejmowanie działań, które dany problem mogą niwelować.
 • Wsparcie nauczycieli, wychowawców w doborze metod, form pracy, określaniu potrzeb uczniów, ale także ich mocnych stron. 
 • Współpraca z podmiotami i instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.
 • Organizacja oraz prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne.
 • Prowadzenie lekcji tematycznych – uświadamianie uczniom, z jakimi trudnościami i ograniczeniami borykają się uczniowie posiadający specjalne potrzeby edukacyjne.
 • Zajęcia integracyjne dla uczniów klas pierwszych w formie warsztatowej.
 • Obserwacja funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi podczas różnych sytuacji.

 

Godziny pracy:

Poniedziałek: 13:30-16.30

Wtorek: 13.30-16.30

Środa: 13.30-16.30

Czwartek: 13.30-16.30

Piątek: 8.00-9.00 i 13.30-16.30

 

Gabinet na parterze internatu I LO

 

Kontakt: paulina.biernacka@1lowyszkow.pl / lub wiadomość wysłana za pośrednictwem Dziennika elektronicznego