Deklaracja dostępności

I Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Wyszkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.1lowyszkow.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2019-10-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-07-28

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

-część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
-skany, obrazy, grafiki, nagrania dźwiękowe, filmy nie posiadają tekstu alternatywnego
Wyłączenia:
-mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-14. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:  szkola@1lowyszkow.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

I Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida,

ul. Tadeusza Kościuszki 52A 07-200 Wyszków

Do budynku prowadzą dwa wejścia: A i B, obydwa wejścia znajdują się od strony ulicy Kościuszki:

A - wejście główne, znajdujące się w najnowszej części budynku Szkoły, przy sali gimnastycznej;

B - wejście przy placu szkolnym, znajdujące się w łączniku między budynkiem głównym a pawilonem dydaktycznym

Wejście A nie ma żadnych barier utrudniających wejście do Szkoły.

Bezpośrednio przy wejściu A, wewnątrz budynku, znajduje się podjazd umożliwiający swobodne wejście/wjazd na parter pawilonu dydaktycznego.

Wejście do sali gimnastycznej jest swobodne, bezpośrednio z wejścia A.

Przed wejściem B do budynku znajduje się podjazd umożliwiający swobodne wejście do Szkoły.. 

Budynek nie jest wyposażony w windę, co stanowi brak dostępności lub utrudniony dostęp dla osób z problemami w poruszaniu się.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku przy wejściu A.

 

Internat I Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Wyszkowie
ul. Tadeusza Kościuszki 52
07-200 Wyszków
Do budynku Internatu prowadzą dwa wejścia:
- wejście główne, znajdujące się od strony ulicy Tadeusza Kościuszki
- wejście od strony parkingu szkoły.
Przy wejściu głównym znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych, który umożliwia swobodny wjazd na parter Internatu. Przed wejściem od strony parkingu szkoły nie ma podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Budynek Internatu nie jest wyposażony w windę, brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Na parterze budynku Internatu w pomieszczeniach zajmowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną jest dostępna toaleta przeznaczona dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się.