Laureaci stypendium fundowanego im. Marii z d. Byczyńskiej i Zygmunta Żywirskich:

 • Rok szkolny 2021/2022 - Oliwier Ciskowski z klasy 3A
 • Rok szkolny 2020/2021 - Michał Stoszewski z klasy 3A
 • Rok szkolny 2019/2020 - Michał Wiśniewski z klasy 2B
 • Rok szkolny 2018/2019 - Michał Suchocki z klasy 2B
 • Rok szkolny 2017/2018 - Michał Suchocki z klasy 1B
 • Rok szkolny 2016/2017 - Krystian Rachubka z klasy 2F
 • Rok szkolny 2015/2016 - Mateusz Puławski z klasy 2F
 • Rok szkolny 2014/2015 - Jakub Kazula z klasy 3A
 • Rok szkolny 2013/2014 - Mateusz Rogulski uczeń klasy 3D
 • Rok szkolny 2012/2013 - Wojciech Rogalski uczeń klasy 2A
 • Rok szkolny 2011/2012 - Mateusz Rogulski uczeń klasy 1D


Wysokość stypendium wynosi 1520 zł brutto
(słownie jeden tysiąc dwieście dwadzieścia zł)


Fundatorem stypendium jest
Prof. dr hab. Maria Frankowska - córka Marii i Zygmunta Żywirskich

 


 

Regulamin stypendium fundowanego
im. Marii z d. Byczyńskiej i Zygmunta Żywirskich

 

Fundatorem stypendium jest Prof. dr hab. Maria Frankowska

 

Stypendium jest przyznawane dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego
im. Cypriana Kamila Norwida w Wyszkowie


Stypendium jest formą uhonorowania pamięci Marii z domu Byczyńskiej i Zygmunta Żywirskich, rodziców prof. dr hab. Marii Frankowskiej. Pani Maria Byczyńska, urodzona w Brańszczyku w 1904 roku, uczęszczała do Gimnazjum Wyszkowskiego na przełomie lat 1918/19. Kontynuowała potem naukę w Gimnazjum im. Narcyzy Żmichowskiej w Warszawie, by po skończeniu studiów na Uniwersytecie Warszawskim w 1928 r. i uzyskaniu stopnia magistra filozofii, powrócić - już w charakterze nauczycielki historii i rysunków do Gimnazjum Wyszkowskiego. Tam poznała absolwenta Centralnego Instytutu Wychowania Fizycznego Zygmunta Żywirskiego, który uczył wychowania fizycznego i który w 1933 r. został jej mężem. Państwo Żywirscy po ślubie wyjechali do Lublina. Gimnazjum Wyszkowskie pozostało w pamięci rodziny miejscem specjalnym.

Pani Maria Żywirska była w latach 1933-39 kustoszem Muzeum Lubelskiego, w latach 1945-69 prowadziła wielokierunkową działalność naukową na Śląsku. Od 1929 roku prowadziła działalność naukową etnograficzną na terenie powiatu pułtuskiego i radzymińskiego. Wiele jej prac z historii, muzykologii i etnografii dotyczy Puszczy Białej. "Puszcza Biała jej dzieje i kultura" - wydana przez PWN w 1973 roku, stron 424 , jest najobszerniejszą jej pracą naukową o tym terenie. Maria Żywirska była członkiem Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Za działalność na polu kultury odznaczona została Złotym Krzyżem Zasługi.

 1. Celem stypendium jest promowanie wartości edukacji oraz wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych - pasjonatów historii i sportu.
 2. Warunki otrzymania stypendium:
  1. O stypendium może ubiegać się uczeń, który uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania i jest najlepszym w szkole z dziedziny historii (zainteresowanie sportem mile widziane)
  2. O wyborze stypendysty decyduje komisja stypendialna, biorąc pod uwagę następujące kryteria:
   • sukcesy w olimpiadzie historycznej
    • laureat 20 punktów
    • finalista 15 punktów
    • udział w etapie okręgowym część ustna 10 punktów
    • udział w etapie okręgowym część pisemna 5 punktów
    • udział w etapie szkolnym 5 punktów
   • sukcesy w konkursach historycznych
    • laureat 15 punktów
    • finalista 10 punktów
   • sukcesy sportowe
    • osiągnięcie sportowe na szczeblu międzyszkolnym 10 punktów
    • osiągnięcia sportowe na szczeblu szklonym 5 punktów
   • oceny klasyfikacyjne z historii
    • celująca 10 punktów
    • bardzo dobra 5 punktów
   • oceny klasyfikacyjne z wychowania fizycznego
    • celująca 5 punktów
    • bardzo dobra 3 punkty
  3. Stypendium otrzymuje się za wyniki osiągnięte w danym roku szkolnym.
  4. Stypendium jest przyznawane po zakończeniu zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym.
  5. Stypendium można otrzymać nie więcej niż trzy razy podczas pobytu w szkole.
 3. Zgłaszanie kandydatów
  1. Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje:
   1. wychowawcom
   2. nauczycielom
   3. Samorządowi Uczniowskiemu
   4. Radzie Rodziców
  2. Wniosek składa się na formularzu dostępnym w sekretariacie szkoły.
  3. Do wniosku należy dołączyć dyplomy lub zaświadczenia dokumentujące uzyskane tytuły i osiągnięcia.
  4. Kandydatów
  5. należy zgłaszać do Dyrektora Szkoły do 15 czerwca każdego roku.
 4. Komisja stypendialna
  1. Pięcioosobową komisję do rozpatrzenia wniosków powołuje dyrektor szkoły spośród nauczycieli historii i nauczycieli wychowania fizycznego.
  2. Komisja podejmuje decyzję po rozpatrzeniu wszystkich wniosków.
  3. W przypadku równej liczby punktów przyznanej kilku kandydatom komisja dodaje 1 pkt. kandydatowi, który otrzymał najwięcej punktów za osiągnięcia z dziedziny historii. Jeżeli tak ustalona liczba punktów jest równa, komisja do tej liczby dodaje średnią ocen na zakończenie danego roku szkolnego. Jeżeli tak ustalona liczba punktów jest równa, komisja ma prawo podziału kwoty między kandydatów z równą ilością punktów w równej wysokości.
  4. Dyrektor szkoły sprawuje nadzór nad pracami komisji i zatwierdza wyniki jej pracy.
 5. Wysokość stypendium
  1. Wysokość stypendium wynosi 1220 złotych brutto (słownie złotych jeden tysiąc dwieście dwadzieścia zł brutto).
 6. Terminy przyznawania i wypłacania stypendium
  1. Stypendium jest przyznawane na zakończenie zajęć edukacyjnych.
  2. Uroczyste wręczenie przez fundatora lub osobę działającą w jej imieniu stypendium odbywa się podczas szkolnej uroczystości zakończenia zajęć edukacyjnych
  3. Wraz ze stypendium uczeń otrzymuje dyplom.
 7. Inne ustalenia
  1. Uczeń traci prawo do otrzymywania stypendium, jeżeli otrzyma karę przewidzianą w statucie szkoły.