Z dniem 15.03.2019 r. funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych w I Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w Wyszkowie pełni p. Marek Lasocki reprezentujący firmę Safeguard Consulting Karolina Sybilska.

Do zadań Inspektora Ochrony Danych należy:

  1. Informowanie Dyrektora oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO, Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, a także doradzanie ww. podmiotom w sprawie ochrony danych osobowych.
  2. Monitorowanie przestrzegania RODO, Ustawy oraz innych przepisów dot. ochrony danych osobowych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności poprzez działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty.
  3. Na żądanie - udzielanie zleceń co do oceny skutków dla ochrony danych osobowych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z przepisami RODO.
  4. Współpraca z organem nadzorczym, tj. Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  5. Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w RODO.
  6. Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO oraz innych przepisów dot. ochrony danych osobowych.Podstawa prawna:

  • art. 8 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000)
  • art. 37 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)