I. W planowaniu działań pedagoga podczas nauki zdalnej akcent zostaje położony na następujące obszary:
1. Oferta pomocy pedagoga, doradcy zawodowego podczas nauki zdalnej skierowana indywidualnie do każdego ucznia i jego rodziców oraz wychowawców klas( wskazanie na możliwe sposoby do kontaktu indywidualnego- dziennik elektroniczny, telefon)

2. Inicjowanie kontaktu z uczniami i rodzicami w zakresie rozeznanych od 1 IX 2020r. oraz wcześniej problemach.

3. Reagowanie wsparciem i pomocą indywidualną na kontakt inicjowany przez uczniów i rodziców.
4. Akcentowanie w działaniach:

- organizacji rytmu życia, w tym warsztatu nauki w nowych warunkach, technik pomocnych w uczeniu się

- radzenia sobie z lękiem, strachem, obawami związanymi nie tylko z nauką w nowych warunkach, ale i wysokim wskaźnikiem zachorowań na Covid- 19 (profilaktyka zdrowia psychicznego)

- zdiagnozowanych przed nauczaniem zdalnym potrzeb i problemów poszczególnych uczniów objętych pomocą psychologiczno- pedagogiczną, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym, z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeniami o stopniu niepełnosprawności, będących pod opieką psychiatrów, psychologów, z opiniami poradni psychologiczno- pedagogicznej, typowanymi do zajęć dydaktyczno- wyrównawczych, itp.

– pomocy maturzystom, szczególnie tym ze zdiagnozowanymi problemami

5. Wysyłanie przydatnych materiałów, linków, itp. dla poszczególnych poziomów klas czy indywidualnie uczniom, rodzicom, wychowawcom drogą elektroniczną, poruszających tematy, wynikające z bieżących potrzeb, ale też z wcześniej zaplanowanych działań.

6. Koordynowanie działań w ramach IPET dla uczniów

7. Monitorowanie realizacji obowiązku nauki.

8. Współpraca z instytucjami, np. poradnia psychologiczno- pedagogiczna, OPS, sanepid, gminna komisja ds. profilaktyki.

Natomiast w planowaniu działań doradcy zawodowego na:

1. Pomoc w zaplanowaniu dalszej ścieżki edukacyjno- zawodowej, szczególnie niezdecydowanym maturzystom i uczniom klas drugich po gimnazjum oraz uczniom, mającym wątpliwości w zakresie wyboru klasy.

2. Indywidualne konsultacje, poradnictwo, badanie predyspozycji w sześciu obszarach badań za pomocą ankiet, testów zawodoznawczych (kontakt przez e-dziennik, telefoniczny).

3. Przesyłanie przydatnych materiałów, linków, adresów stron internetowych, itp. drogą elektroniczną.

II. Opracowane zostały materiały informacyjne dla uczniów, rodziców i wychowawców klas, dotyczące oferty pomocy pedagoga i szkolnego doradcy zawodowego(umieszczone na stronie szkoły i przesłane do wszystkich przez e-dziennik).

W ofercie informacyjnej dla uczniów znajdują się podpowiedzi, dotyczące zorganizowania się w nowym rytmie podczas nauki zdalnej.

Poza kontaktem indywidualnym będą także wysyłane różne przydatne materiały.

III. Zmienione zostały godziny pracy pedagoga, dostosowując je do warunków nauki zdalnej:

Poniedziałek, środa: 11.00- 18.00

Wtorek, czwartek: 12.00- 17.00
Piątek: 12.00- 16.00

Kontakt przez e-dziennik, telefoniczny, przez Skype’a.

 

pedagog szkolny, doradca zawodowy: Marzena Sobczyńska

 

 

Informacje_dla_rodzicow PDF

 

Informacje_dla_uczniow PDF