Regulamin Wewnętrzny Internatu I Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Wyszkowie.

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne.

§ 1.

1. Internat I Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Wyszkowie jest koedukacyjną placówką opiekuńczo-wychowawczą dla uczniów I LO oraz innych szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Wyszkowski.

2. Zadaniem Internatu jest zapewnienie opieki i wychowania uczniom w okresie nauki poza miejscem zamieszkania.

3. Internat zapewnia uczniom zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie.

4. Internat prowadzi swoją działalność w okresie zajęć dydaktyczno - wychowawczych w szkołach. Pracuje od niedzieli, od godz.18.00 do piątku, do godz.16.00.

 5. Organem nadzorującym działalność Internatu jest Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida

6. Liczba wychowanków w grupie wychowawczej Internatu wynosi do 35 osób.

7. Wysokość opłat za zakwaterowanie i wyżywienie ustalana jest zgodnie z zasadami określonymi w stosownej uchwale Zarządu Powiatu Wyszkowskiego. Wychowankowie zobowiązani są do uiszczania opłat na początku każdego miesiąca (najpóźniej do dnia 15-tego).

8. W Internacie obowiązuje ustalony rozkład zajęć (Zał. Nr 1).

 Każdy wychowanek jest zobowiązany do przestrzegania harmonogramu dnia.

9. Wymiar pracy wychowawczej na jedną grupę wychowawczą wynosi 49 godzin zegarowych tygodniowo.

 

Rozdział II

Cele i zadania Internatu

§ 2.

1. Do zadań Internatu należy w szczególności:

1) zapewnienie warunków do nauki, rozwijanie zainteresowań, zamiłowań, uzdolnień,

 2) zapewnienie właściwych warunków sanitarno – higienicznych,

 3) stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze oraz organizowanie kulturalnej rozrywki,

 4) kształtowanie umiejętności w zakresie technik uczenia się i dobrej organizacji pracy,

 5) upowszechnianie kultury fizycznej oraz nawyków stałego uprawiania sportu i dbałości o stan zdrowia,

6) wdrażanie do samodzielnego wykonywania określonych prac porządkowo – gospodarczych,

7) wyrabianie zaradności życiowej wychowanków, rozwijanie samodzielności i samorządności,

8) diagnozowanie potrzeb młodzieży, stopnia uspołecznienia podopiecznych,

9) kompensowanie braków wynikających z faktu zamieszkania wychowanków poza domem rodzinnym i zaspakajania potrzeb opiekuńczych,

10) rozwijanie zainteresowań naukowych i pogłębianie wiedzy zdobytej w szkole,

 11) zapewnienie fachowej i życzliwej opieki wychowawczej uczniom przebywającym czasowo poza domem rodzinnym oraz pomoc w wyrównywaniu braków edukacyjnych i kulturalnych wyniesionych z poprzedniego środowiska,

12) planowe oddziaływanie kształtujące u wychowanków wartości, normy oraz umiejętności współżycia w grupie społecznej.

 

2. Internat planuje i realizuje swe zadania współdziałając z Radą Pedagogiczną I LO w Wyszkowie, oraz instytucjami i placówkami w środowisku.

 

Rozdział III

Zasady naboru uczniów do Internatu

§ 3

 

 1. O przyjęcie do Internatu może się ubiegać uczeń mieszkający w miejscowości, z której codzienny dojazd do szkoły jest niemożliwy lub w istotny sposób utrudniony.

 2. Uczeń ubiegający się o przyjęcie do Internatu składa wypełniony kwestionariusz, którego druk można pobrać w internacie, sekretariacie ILO lub ze strony internetowej ILO (zakładka Internat).

 3. W przypadku, gdy liczba ubiegających się o miejsce w Internacie przekracza liczbę miejsc, Dyrektor powołuje komisję do spraw przydziału miejsc w Internacie. Przewodniczącym tej komisji jest kierownik Internatu.

 4. Ustala się następujące terminy kwalifikacji:

a) wychowankowie zamierzający przedłużyć pobyt w Internacie na kolejny rok szkolny, składają kwestionariusz w terminie do ostatniego dnia zajęć szkolnych każdego roku,

b) uczniowie rozpoczynający naukę składają kwestionariusz  w ciągu 14 dni od zakończenia zajęć w czerwcu każdego roku lub w terminie dostosowanym do rekrutacji szkolnej w danym roku szkolnym.

5. W przypadku, gdy liczba kandydatów do Internatu jest mniejsza od liczby miejsc, o przyjęciu ucznia do Internatu decyduje kierownik Internatu.

6. Wychowanek, który nie przestrzegał postanowień Regulaminu i sprawiał problemy wychowawcze, może nie zostać przyjęty do internatu w roku następnym i w latach kolejnych.

 

 

Rozdział IV

Organizacja pracy w internacie

§ 4

1. Organami Internatu są:

a) Kierownik Internatu,

 b) Rada Wychowawcza Internatu,

c) Młodzieżowa Rada Internatu – samorząd wychowanków Internatu.

2. Wychowankowie Internatu podzieleni są na grupy wychowawcze.

3. Grupa wychowawcza stanowi podstawową komórkę samorządu Internatu.

4. Podziału wychowanków Internatu na grupy wychowawcze dokonuje kierownik Internatu w porozumieniu z Radą Wychowawczą Internatu. Dopuszcza się zróżnicowanie liczebności poszczególnych grup wychowawczych.

5. Przy organizacji i ustalaniu liczebności grup wychowawczych uwzględnia się między innymi płeć wychowanków.

6. Opiekę wychowawczą nad grupą sprawuje wychowawca, który współpracuje z młodzieżą w realizacji zadań grupy.

7. Internat umożliwia korzystanie z wyżywienia uczniom I LO zamieszkałym poza internatem i pracownikom I LO.

8. Internat prowadzi następującą dokumentację:

a) książkę protokołów Rady Wychowawczej Internatu,

a) dziennik zajęć grupy wychowawczej,

 b) roczny plan pracy Internatu,

c) harmonogram pracy personelu pedagogicznego,

d) zeszyt informacyjny,

e) zeszyt spostrzeżeń i uwag,

f) kartę wyjść wychowanków,

k) książkę protokołów Młodzieżowej Rady Internatu.

l) karta informacji o odebraniu wychowanka przez opiekuna w przypadku stwierdzenia objawów infekcji.

 

Rozdział V

Rada Wychowawcza Internatu

§ 5

 

1. Rada Wychowawcza Internatu stanowi integralną część Rady Pedagogicznej I LO w Wyszkowie.

 2. W skład Rady Wychowawczej wchodzą kierownik Internatu i wychowawcy Internatu.

3. Przewodniczącym Rady Wychowawczej Internatu jest kierownik Internatu.

4. Zebrania Rady Wychowawczej Internatu są organizowane w miarę potrzeb i zwoływane są przez kierownika Internatu.

5. Zebrania Rady Wychowawczej Internatu są protokołowane.

6. Kompetencje Rady Wychowawczej:

a) inicjowanie i organizowanie różnych form działalności opiekuńczo-wychowawczej,

b) opracowanie programu działalności opiekuńczo- wychowawczej Internatu,

c) dokonywanie analizy i oceny poziomu realizacji programu działalności opiekuńczo-wychowawczej Internatu, ustalenia wniosków zmierzających do stałego podnoszenia poziomu jej działalności,

d) podejmowanie decyzji oraz wnioskowanie w sprawie nagradzania i udzielania kar wychowankom,

 e) organizowanie samokształcenia wychowawców,

 f) wydawanie opinii w sprawie wychowanków usuwanych z Internatu,

 g) dokonywanie analizy i oceny prawidłowości funkcjonowania Internatu na podstawie przeprowadzonych wśród wychowanków badań ankietowych.

 

Rozdział VI

Obowiązki wychowawcy Internatu

 

 Zadania, uprawnienia i obowiązki wychowawcy Internatu:

1) uczestniczenie w zajęciach zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć,

2) opieka nad grupą wychowanków,

3) organizowanie zajęć w oparciu o samorząd grupy i Internatu. Wychowawca jest jego opiekunem i odpowiada za prawidłową organizację w samorządzie mieszkańców,

4) troska o powierzoną grupę młodzieży w zakresie wychowania, nauczania, zdrowia i organizacji czasu wolnego oraz współdziałanie w opracowywaniu i realizacji planu wychowawczego Internatu i szkoły,

5) czuwanie nad przestrzeganiem przez wychowanków zasad bezpieczeństwa pracy, higieny i kultury osobistej,

6) troska o estetykę pomieszczeń i urządzeń Internatu, trzymywanie stałego kontaktu z rodzicami lub opiekunami wychowanków, pedagogami  szkolnymi i wychowawcami klas,

7) współpraca z placówkami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną na rzecz wychowanków,

8) zwracanie szczególnej uwagi na współczesne zagrożenia, w szczególności narkomanię, lekomanię, toksykomanię, nikotynizm, alkoholizm, dopalacze, cyberzagrożenia oraz przeciwdziałanie tym zagrożeniom,

 9) prowadzenie obowiązującej dokumentacji pracy wychowawczej (dziennik zajęć, zeszyt spostrzeżeń o wychowankach, dokumentacji pracy Młodzieżowej Rady Internatu,

10) informowanie kierownika Internatu o trudnościach i o osiągnięciach wychowawczych,

11) współpraca z konserwatorem w sprawie bieżącej konserwacji sprzętu i pomieszczeń Internatu,

12) dbałość o utrzymanie urządzeń internatu w pełnej sprawności technicznej oraz dbałość o porządek i przestrzeganie przepisów pożarowych w budynku Internatu,

13) praca nad unowocześnieniem metod wychowania poprzez dokształcanie się w oparciu o nowości pedagogiczne.

 

§ 7

 

Wychowawca grupy sprawuje opiekę wychowawczą nad wychowankami w grupie, inspiruje i kieruje samorządową działalnością grupy, a w szczególności:

1) wspólnie z wychowankami określa zadania grupy i pomaga w ich realizacji,

2) jest rzecznikiem spraw wychowanków grupy wobec Rady Wychowawczej Internatu i Rady Pedagogicznej I LO,

3) wyrabia u wychowanków samodzielność i wdraża ich do samoobsługi w Internacie i w domu,

4) dokonuje oceny działalności poszczególnych wychowanków oraz działalności całej grupy,

5) udziela pomocy w rozwijaniu działalności samorządowej wychowanków w Internacie,

6) udziela porad i pomocy wychowankom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle niepowodzeń szkolnych i kontaktów rówieśniczych,

7) współdziała z nauczycielami i rodzicami w zakresie postępów w nauce i zachowaniu poszczególnych wychowanków,

8) przekazuje pokoje poszczególnym mieszkańcom zgodnie ze stanem wyposażenia, a przede wszystkim określeniem stanu technicznego sprzętu i pomieszczenia,

9) sporządza notatkę w zeszycie spostrzeżeń wychowawcy przy każdorazowej zmianie mieszkańców pokoju,

10) zobowiązany jest przekazywać kierownikowi Internatu informację o stanie materialnym pokoi wychowanków własnej grupy opuszczanych przez nich na okres wakacji,

11) informuje i daje do podpisu wychowankom lub rodzicom w trakcie przekazywania pomieszczeń deklarację dotyczącą konsekwencji finansowych ponoszących przez mieszkańców w przypadku dewastacji i zniszczeń wyposażenia.

 

§ 8

 

Zakres obowiązków i czynności wychowawcy pełniącego dyżur nocny w Internacie w godzinach od 22.00 do 24.00 .

1) wydaje i odbiera od mieszkańców Internatu klucze w sytuacjach tego wymagających od pomieszczeń według zasad ustalonych przez kierownika Internatu,

2) sprawdza właściwe zabezpieczenie okien i drzwi oraz wyłączenie światła w pokojach cichej nauki. Dokonuje lustracji korytarzy celem sprawdzenia bezpieczeństwa mieszkańców Internatu,

3) w przypadku awarii instalacji elektrycznej, wodociągowej, grzewczej postępuje zgodnie z określoną procedurą,

4) w przypadku zagrożenia życia mieszkańców Internatu postępuje zgodnie z instrukcją ewakuacji, 5) egzekwuje przestrzeganie przez wychowanków przepisów o zachowywaniu ciszy nocnej.

 

Rozdział VII

Prawa i obowiązki wychowanka Internatu

§ 9

 

Wychowanek Internatu ma prawo do:

1) zakwaterowania oraz całodziennego wyżywienia po uiszczeniu opłaty stałej i opłaty za wyżywienie,

2) korzystania z urządzeń i wyposażenia Internatu służących do nauki własnej, rozwijania i pogłębiania zainteresowań i uzdolnień,

3) wypoczynku i uczestniczenia we wszystkich zajęciach organizowanych w Internacie oraz w porozumieniu z wychowawcą, w innych zajęciach sportowych i artystycznych prowadzonych przez placówki i inne organizacje w środowisku,

4) korzystania z pomocy wychowawców w rozwiązywaniu problemów osobistych oraz we wszystkich sprawach dotyczących nauki i zamieszkania w Internacie,

5) poszanowania godności własnej i innych ludzi,

6) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej,

7) swobody wyrażania myśli i przekonań światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie narusza to dobra innych osób,

8) organizowania imprez i uroczystości zgodnie z planem pracy Internatu oraz innych imprez za zgodą kierownika internatu,

9) wpływania na życie Internatu poprzez działalność w Młodzieżowej Radzie Internatu,

10) przyjmowania osób odwiedzających go na terenie Internatu za wiedzą wychowawcy, w miejscu przez niego wyznaczonym, po wpisaniu się do zeszytu,

11) odwiedzin przez rodziców/opiekunów prawnych po zgłoszeniu ich obecności dyżurującemu wychowawcy,

12) wyjścia do miasta w czasie wolnym:

a) od zakończenia zajęć do godz. 16.00, po wpisaniu się do zeszytu wyjść,

 b) po godz. 16.00 po zgłoszeniu wychowawcy i wpisaniu się do zeszytu wyjść, na dodatkowe zajęcia obowiązkowe i pozalekcyjne,

13) chłopcy mogą przebywać na piętrze dziewcząt do godz. 21.00, dziewczęta mogą przebywać na piętrze chłopców do godz. 21.00,

14) uczestniczenia w zebraniach grupy i zebraniach ogólnych wychowanków Internatu,

15) korzystania z audycji telewizyjnych i komputerów po godzinie 22.00 za zgodą kierownika bądź wychowawcy dyżurnego (filmy, transmisje sportowe, programy o dużych wartościach wychowawczych) pod warunkiem, że nie zakłóci to spokoju pozostałym mieszkańcom Internatu, ale nie dłużej niż do godz. 23.00 ,

17) zwracania się do wychowawcy grupy, kierownika Internatu we wszystkich istotnych sprawach i uzyskiwania od nich wyjaśnień.

 

§ 10

 

 Wychowanek Internatu ma obowiązek:

1) przestrzegać regulaminu Internatu, rozkładu zajęć w Internacie (Zał. Nr 1), regulaminu nauki własnej (Zał. Nr 2), regulaminu pokoju cichej nauki (Zał. Nr 3), regulaminu świetlicy (Zał. Nr 4), regulaminu stołówki (Zał. Nr 5) oraz przepisów bezpieczeństwa i instrukcji obowiązujących w Internacie ( w tym bhp i przepisów p.poż.),

2) systematycznie uczyć się, wzbogacać swą wiedzę, wykorzystywać jak najlepiej czas i warunki do nauki,

3) odnosić się z szacunkiem do wszystkich pracowników pedagogicznych oraz administracyjno – obsługowych tak Internatu, jak i szkoły,

4) zachowywać się kulturalnie wobec współmieszkańców,

5) korzystać z całodziennego wyżywienia w czasie przebywania w Internacie po uprzednim uregulowaniu należności (opłaty uiszczać terminowo do 15 dnia każdego miesiąca),

6) szanować mienie Internatu i mienie prywatne,

7) ponosić koszty napraw lub wymiany sprzętu i urządzeń powstałe w skutek niewłaściwego użytkowania,

8) utrzymywać czystość i porządek w swoich pokojach sypialnych, świetlicach, innych pomieszczeniach oraz na terenie wokół Internatu,

9) zgłaszać wychowawcy dyżurującemu fakt złego samopoczucia i chęć pozostania w Internacie w trakcie zajęć szkolnych; rodzic wychowanka potwierdza to telefonicznie wychowawcy,

10) zgłaszać i potwierdzać telefonicznie lub osobiście przez rodzica/opiekuna prawnego każdego wyjazdu do domu w tygodniu,

11) zgłaszać telefonicznie (rodzic) późniejszy przyjazd do Internatu (poniedziałek) z podaniem przewidywanego terminu powrotu,

12) zgłaszać najpóźniej 2 dni przed wyjazdem udział w wycieczce szkolnej jednodniowej oraz podania planowanej godziny przyjazdu,

13) zgłaszać najpóźniej 2 dni przed wyjazdem swój udział w wycieczce wielodniowej z podaniem terminu powrotu, 

14) dostarczyć wychowawcy Internatu pisemną informację od rodzica/opiekuna prawnego lub prowadzącego nauczyciela udziału w dodatkowych zajęciach, kołach zainteresowań, korepetycjach itp.,

15) zgłaszać do wychowawcy dyżurującego fakt późniejszego wyjścia do szkoły z podaniem przyczyny, jak również wcześniejszego powrotu ze szkoły,

16) uczestniczyć w pracach na rzecz Internatu,

17) odnotowywać w zeszycie informacyjnym wyjazdów i przyjazdów wychowanków do Internatu wyjazd do domu,

19) zgłaszać każde wyjście z Internatu i odnotować je w karcie wyjść oraz odnotować swój powrót,

20) bezwzględnie przestrzegać zakazu samodzielnego dokonywania napraw sprzętów i urządzeń w Internacie, w tym gniazdek, kontaktów i urządzeń elektrycznych,

21) zachować ciszę, nie używać komputerów i nie używać sprzętu nagłaśniającego w czasie nauki własnej,

23) pełnić dyżur w Internacie w ustalonym zakresie,

24) współuczestniczyć w realizacji zadań podejmowanych przez grupę wychowawczą oraz uczestniczyć w zajęciach zaplanowanych dla jego grupy,

25) przestrzegać przepisów bezpieczeństwa, unikać zachowań mogących stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia własnego lub współmieszkańców.

 

Rozdział VIII Nagrody i kary

§ 11

 

Za wzorową i przykładną postawę w nauce i zachowaniu, wychowankowi można udzielić następujących nagród:

1. Pochwała ustna wychowawcy grupy, otrzymywana jest w przypadku:

a) jednorazowej aktywności wychowanka na rzecz Internatu, np. zorganizowanie zajęć, wykonanie czynności służącej polepszeniu warunków socjalno-bytowych,

 b)wyróżniające zachowanie w określonej sytuacji, mające na uwadze dobro drugiego człowieka,

2. Pochwała ustna kierownika Internatu odnotowywana w indywidualnej dokumentacji wychowanka otrzymywana jest w przypadku zaistnienia aktywności wychowanka przejawiającej się:

 a) zaangażowaniem w pracy sekcji działających w Internacie,

b) wywieraniem znaczącego wpływu na podejmowanie działań służących polepszeniu warunków socjalno-bytowych,

 c) wspomaganiem mieszkańców Internatu, służeniem radą i pomocą,

d) postawą stanowiącą wzór dla innych,

b) wzorowej postawy, kultury osobistej, godnej naśladowania przez innych.

4. Dyplom uznania lub nagroda rzeczowa otrzymywana w przypadku udziału wychowanków i zajmowania czołowych miejsc w organizowanych konkursach.

 

§ 12

 

Za naruszenie zasad współżycia społecznego, szkodliwy wpływ na społeczność internatu, nieprzestrzeganie regulaminu Internatu oraz nie wywiązywanie się z obowiązków wychowankowi można udzielić następujących kar:

1. Upomnienie ustne wychowawcy grupy, z możliwością powiadomienia rodziców (prawnych opiekunów) w przypadku:

 a) nieprzestrzegania czystości i porządku w salach sypialnych lub pomieszczeniach udostępnionych młodzieży,

b) przechowywania w pokojach naczyń ze stołówki będących własnością Internatu,

c) używania i przechowywania w pokojach mieszkalnych urządzeń elektrycznych, stanowiących zagrożenie wynikające z przepisów p.poż. (np. grzałki, piecyki, kuchenki elektryczne),

d) stwierdzania faktu zakłócania ciszy nocnej,

e) palenia papierosów na terenie Internatu,

f) używania wulgaryzmów,

g) łamania postanowień Regulaminu.

2. Upomnienie z wpisem do dokumentacji wychowawczej i z powiadomieniem rodziców (prawnych opiekunów) następujące w przypadku, gdy wyżej wymienione uchybienia się powtórzą. 3. Pisemna nagana kierownika Internatu i usunięcie z internatu na okres 1 miesiąca z możliwością powrotu do Internatu – powiadomienie rodziców (prawnych opiekunów), wychowawcy klasy i Dyrektora o zaistniałej sytuacji - stosowana w przypadku:

a) posiadania w Internacie alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, spożycia alkoholu lub przebywania w stanie pod wpływem alkoholu na terenie Internatu, gdy sytuacja taka ma miejsce pierwszy raz,

 b) zażywania narkotyków lub innych środków psychoaktywnych,

 c) innych przypadkach powtarzającego się łamania postanowień Regulaminu.

4. Skreślenie z listy mieszkańców Internatu w przypadku powtarzającego się łamania postanowień Regulaminu z powiadomieniem o tym fakcie Dyrektora szkoły, do której uczęszcza wychowanek i wychowawcy klasy.

 

§ 13

 

 

1. W przypadku drastycznego naruszania Regulaminu Internatu, powodującego zagrożenie dla siebie lub innych mieszkańców, może nastąpić skreślenie z listy mieszkańców, z pominięciem gradacji kar.

Pod pojęciem drastycznego naruszenia Regulaminu należy rozumieć między innymi:

 a) agresję słowną, psychiczną lub czynną skierowaną na współmieszkańców lub pracowników Internatu,

 b) posiadania lub spożywania w Internacie alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, przebywanie w Internacie w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków lub środków odurzających,

c) dopuszczanie się innych czynów zabronionych (np. kradzież, niszczenie mienia),

d) dewastacja mienia Internatu mająca znamiona wandalizmu,

e) lekceważenie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki (duża liczba godzin nieusprawiedliwionych, wagary),

 f) podważanie dobrego imienia placówki na zewnątrz przez czyny o charakterze chuligańskim,

g) inne sytuacje takie, jak interwencja służb porządkowych, Policji, będąca skutkiem zachowań wychowanka.

 

 

 

§ 14

 

1. Skreślenie z listy mieszkańców Internatu następuje w drodze decyzji Kierownika Internatu po konsultacji z Radą Wychowawczą Internatu.

2. Wychowanek skreślony z listy musi opuścić internat w ciągu 7 dni, a wychowanek skreślony z listy w na podstawie zapisów § 13- w trybie natychmiastowym.

 

§ 15

 

 1. Wychowanek usunięty ze szkoły traci prawo do zamieszkania w Internacie.

 2. Wychowanek usunięty z Internatu traci prawo do ubiegania się o zamieszkanie w internacie w kolejnych latach szkolnych.

 

Rozdział IX

Młodzieżowa Rada Internatu

§16

 

 1. W Internacie działa Młodzieżowa Rada Internatu (MRI), która jest organem przedstawicielskim wszystkich jego mieszkańców.

2. MRI tworzą reprezentanci ogółu mieszkańców Internatu wybierani w głosowaniu na okres jednego roku.

3. Na początku każdego roku szkolnego wychowankowie każdej grupy w wyborach jawnych, bezpośrednich wybierają spośród siebie po 3 przedstawicieli.

 4. Przedstawiciele poszczególnych grup tworzą zarząd Rady. Zarząd Rady wybiera spośród siebie: przewodniczącego, dwóch zastępców, skarbnika i sekretarza.

5. Skład zarządu Rady może być w ciągu roku wymieniany lub uzupełniany.  

6. Prace MRI nadzoruje odpowiedni wychowawca, przydzielony jako opiekun .

7. Do zadań MRI należy :

a) zgłaszanie opinii i wniosków dotyczących działalności Internatu

b) zgłaszanie opinii i wniosków odnośnie działalności wychowawczo – opiekuńczej Internatu

c) koordynowanie samorządowej działalności Internatu w dziedzinach takich, jak: samopomoc koleżeńska w nauce, organizacja czasu wolnego (sport, kultura, rozrywka)

d) rozstrzyganie sporów, wnioskowanie o wyróżnienia i nagrody

e) prawo zgłaszania wychowanków Internatu do wyróżnień i nagród

f) reprezentowanie opinii członków grupy wobec zarządu Samorządu Internatu, wychowawcy grupy oraz kierownika Internatu

8. Zarząd Rady konsultuje i uzgadnia program swej działalności z opiekunem, a pod koniec kadencji przedstawia sprawozdanie ze swej działalności opiekunowi i ogółowi mieszkańców Internatu.

 

Rozdział X

Postanowienia szczegółowe

§ 17

 

1. Mieszkańcy Internatu odpowiedzialni są materialnie za wyposażenie i czystość w pokojach oraz innych pomieszczeniach. Kierownik Internatu lub wychowawcy mają prawo kontrolować stan czystości w pokojach.

2. Wszystkie awarie instalacji elektrycznych, usterki w salach, uszkodzenia sprzętu należy zgłaszać dyżurującemu wychowawcy.

3. W pokojach sypialnych obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z urządzeń elektrycznych typu: grzałka, grzejnik elektryczny, oraz urządzeń elektronicznych typu telewizor. Zabrania się samowolnego przenoszenia sprzętu, mienia Internatu z pokoju do innych pomieszczeń.

 4. Na terenie Internatu nie wolno pić alkoholu, palić papierosów, zażywać narkotyków, środków odurzających oraz innych środków psychoaktywnych. Nie  można także przebywać w Internacie będąc pod wpływem alkoholu i środków odurzających oraz środków psychoaktywnych. Nie wolno posiadać w Internacie papierosów, e- papierosów i tabaki, alkoholu, narkotyków, środków odurzających i psychoaktywnych. Obowiązuje zakaz wnoszenia, posiadania, przechowywania narzędzi, przedmiotów i substancji niebezpiecznych.

 5. Na terenie internatu obowiązuje zakaz fotografowania, nagrywania filmów z udziałem wychowanków, wychowawców i pracowników Internatu, nagrywania rozmów wychowawczych czy spotkań z wychowawcami na telefony komórkowe lub inne urządzenia służące rejestracji dźwięku lub obrazu oraz umieszczania takich zdjęć i nagrań na stronach internetowych bez pisemnej zgody kierownika Internatu i osoby nagranej lub sfotografowanej oraz upowszechniania ich w inny sposób.

6. Cisza nocna obowiązuję w godzinach 22°°- 6°°.

7. Osoby chore (przebywające na zwolnieniu lekarskim) mają obowiązek powiadomić o tym fakcie wychowawcę.

8. Spożywanie posiłków odbywa się wyłącznie w stołówce Internatu.

9. Zabronione jest się wynoszenie naczyń ze stołówki będących własnością Internatu.

10. Za klucze i rzeczy pozostawione bez zabezpieczenia, jak również za drogocenne przedmioty (biżuterię, telefony komórkowe, pieniądze, tablety itp.) nie zdeponowane u wychowawcy, a pozostawione bez dozoru mieszkańca Internat nie ponosi odpowiedzialności.

11.Wychodząc z pokoju wychowanek ma obowiązek wyłączyć wszystkie urządzenia z prądu. 12.Wychowankowie Internatu nie mogą samowolnie przekwaterowywać się oraz przestawiać wyposażenia znajdującego się w pokojach.

 13.Wychowanek nie może przebywać poza terenem Internatu po godzinie 20.00 (w maju i w czerwcu, po zaakceptowaniu przez Radę Wychowawczą, po godzinie 20.30). W wyjątkowych sytuacjach może wrócić do Internatu po godzinie 20.00 (lub 21.00 ), po uzyskaniu telefonicznie zgody rodzica.

14. Zabronione jest zamykanie na klucz drzwi od pokojów sypialnych podczas przebywania mieszkańców w tych pomieszczeniach.

15. W przypadku obowiązywania stanu epidemii w związku z wystąpieniem COVID-19 dodatkowo stosuje się procedury zawarte w załączniku nr 6.

 

 

 

 

Załącznik nr 1 ROZKŁAD ZAJĘĆ W INTERNACIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. C. K. NORWIDA W Wyszkowie.

6.30 – pobudka

6.30 – 7.00 – toaleta poranna

6.40 – 7.20 – śniadanie

7.30 – 7.50 – porządkowanie sal

7.50 - wyjście do szkoły (godziny poranne)

8.00 – 15.45 – zajęcia lekcyjne

13.30 – 17.00 – obiad

Do godziny 16.00 – czas wolny

16.00 – 18.30 – nauka własna

18.30 – 19.00 – kolacja

19.00 – 20.30 – czas wolny

20.30 – 21.30 – nauka własna

 21.30 – 22.00 – toaleta wieczorna

22.00 – 6.00 – cisza nocna

 

 

 

 Załącznik nr 2 REGULAMIN NAUKI WŁASNEJ

 1. Nauka własna to czas przeznaczony na indywidualną naukę wychowanka Internatu.

2. Nauka własna trwa od poniedziałku do czwartku w godz. 16.00 -18.30oraz dodatkowo w godz. 20.30 -21.30 .

3. W czasie nauki własnej w godzinach 16.00 -18.30 wychowankowie Internatu winni przebywać we własnych pokojach. Za zgodą wychowawcy wychowanek indywidualnie lub z osobą z innego pokoju (w przypadku konieczności wspólnego uczenia się) może korzystać z pokoju cichej nauki, albo świetlicy.

4. W trakcie nauki własnej wyjścia z Internatu odbywają się tylko za zgodą kierownika lub wychowawcy.

5. Wychowankowie uczęszczający w trakcie nauki własnej w godzinach 16.30 -18.30 na stałe zajęcia sportowe, na korepetycje lub inne cykliczne zajęcia zobowiązani są do dostarczenia wychowawcy zaświadczenia od prowadzącego zajęcia lub zgody rodzica na opuszczanie Internatu.

6. Podczas trwania nauki własnej należy zachować ciszę, ograniczyć poruszania się po internacie, a także słuchanie muzyki lub grę na instrumentach muzycznych.

7. Korzystanie z komputerów, również własnych, podczas nauki własnej w godzinach 16.00 -18.30 może odbywać się tylko w celach naukowych, po uzyskaniu zgody wychowawcy.

 

 

Załącznik nr 3 REGULAMIN POKOJU CICHEJ NAUKI INTERNATU I LO

 1. Z pokoju cichej nauki  mogą korzystać wszyscy wychowankowie Internatu.

2. Każdy wychowanek Internatu ma obowiązek znać niniejszy Regulamin.

3. Z pokoju cichej nauki można korzystać do godziny 22.00, po uzgodnieniu z wychowawcą dyżurującym - dłużej.

4. Wychowankowie korzystający z pokoju cichej nauki są odpowiedzialni za znajdujący się w nim sprzęt i wyposażenie, czystość i estetykę pomieszczenia oraz ponoszą odpowiedzialność materialną za ewentualne zniszczenia.

5.  W pokoju cichej nauki może przebywać kilka osób.

6. W pokoju cichej nauki należy zachować ciszę.

 

 

 

 

Załącznik nr 4 REGULAMIN ŚWIETLICY INTERNATU

 

 1. Ze świetlicy mogą korzystać wszyscy wychowankowie Internatu.

2. Każdy wychowanek Internatu ma obowiązek znać niniejszy regulamin.

3. Świetlica jest czynna do godziny 22°°.

4. Wychowankowie korzystający ze świetlicy są odpowiedzialni za jej sprzęt, czystość i estetykę pomieszczenia oraz ponoszą odpowiedzialność materialną za ewentualne zniszczenia.

5. Po wcześniejszym uzgodnieniu z dyżurującym wychowawcą, wychowankowie mogą oglądać telewizję i korzystać z komputerów po godzinie 22°°, ale nie dłużej niż do godziny 23°°.

6. Korzystanie ze świetlicy w czasie pierwszej nauki własnej (16.00-18.30) możliwe jest po uzgodnieniu z dyżurującym wychowawcą.

7. Podczas trwania kolacji świetlica jest zamykana.

 

 

 

 

Załącznik Nr 5 REGULAMIN STOŁÓWKI INTERNATU

 

 I. UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI

 1. Ze stołówki internackiej mogą korzystać:

- mieszkańcy Internatu,

- uczniowie I LO w Wyszkowie,

- kadra pedagogiczna, administracyjna i obsługa I LO,

- uczniowie innych szkół powiatowych.

2. Ze stołówki korzystają uczniowie wnoszący opłaty indywidualne lub których dożywianie finansuje: MOPS, GOPS lub inne jednostki.

3. Ww. zapisywani są na posiłki na początku lub w trakcie roku szkolnego (poza mieszkańcami internatu, którzy są zapisywani z chwilą zamieszkania w internacie).

4. Osoby rezygnujące z korzystania z posiłków w trakcie roku szkolnego powinny zgłosić ten fakt do intendenta.

5. Mieszkańcy internatu obowiązkowo korzystają ze stołówki.

6. Mieszkańcy internatu są skreślani z listy korzystających z posiłków z chwilą wyprowadzenia się z niego, chyba że zgłoszą chęć dalszego korzystania z wyżywienia – obiady.

7. Korzystający spożywają posiłki w stołówce - nie ma możliwości sprzedawania posiłków na wynos.

II. ODPŁATNOŚĆ ZA POSIŁKI

 1. Stołówka internatu zapewnia trzy posiłki dziennie: śniadanie, obiad (zupa, drugie danie, kompot lub inny napój), kolację. Wyjątkiem jest piątek – w tym dniu stołówka zapewnia śniadanie i obiad.

2. Osoby korzystające z obiadów wykupują pełny obiad (nie jest prowadzona sprzedaż tylko jednego z dań).

3. Wysokość opłaty za jeden posiłek ustalana jest przez Dyrektora I LO w Wyszkowie w porozumieniu z organem prowadzącym.

4. Opłata za korzystanie z posiłków w stołówce ponoszona przez uczniów i wychowanków Internatu nie może zawierać kosztów wynagrodzenia pracowników stołówki i kosztów naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki.

5. Opłata za posiłek w stołówce dla pracowników I LO w Wyszkowie jest równa pełnym kosztom przygotowania posiłków.

6. W sytuacji wzrostu kosztu produktów dopuszcza się możliwość zmiany wysokości odpłatności - informacja przekazywana jest korzystającym ze stołówki z miesięcznym wyprzedzeniem.

 

 III. OPŁATY

1.Kwota do zapłacenia za dany miesiąc podawana jest do wiadomości na tablicy ogłoszeń. 2.Odpłatność za posiłki za dany miesiąc uiszczana jest u intendenta lub przelewem na konto bankowe:

I Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida

ul. Tadeusza Kościuszki 52A

07-200 Wyszków

Nr konta 72 8931 0003 0000 7302 2000 0105

BS Wyszków

(preferowane są wpłaty na konto bankowe)

 3.Wpłaty potwierdzone są paragonem fiskalnym lub fakturą.

4. Wpłacający, na podstawie pokwitowania wpłaty, otrzymuje karty abonamentowe na posiłki na dany miesiąc.

5. W roku szkolnym 2020/2021 opłaty za internat kształtują się następująco:

- wyżywienie: śniadanie i kolacja - 3 zł, obiad – 6 zł

- mieszkanie – 100 zł

6. Intendent na podstawie wyliczenia kosztów posiłków na dany miesiąc wysyła rachunek do GOPS-u, MOPS- u lub innych jednostek, które dofinansowują wyżywienie konkretnym uczniom.

7. Opłaty za posiłki należy uiszczać do 15-tego dnia danego miesiąca za ten miesiąc.

8. Stołówka internatu nie przewiduje zaprzestania wydawania posiłków uczniom, którzy nie uregulują wpłat w terminie. Osoby, które nie uiściły opłat do 15 danego miesiąca za wyżywienie na stołówce, w następnych miesiącach otrzymają kartki abonamentowe po dokonaniu opłaty.

9. W przypadku zagubienia karty abonamentowej, właściciel karty ma obowiązek bezzwłocznie poinformować o tym fakcie Intendenta i Kierownika Internatu.

 

 IV. ZWROTY ZA POSIŁKI

1. Odliczenie za niewykorzystanie posiłków może nastąpić z powodu choroby, wycieczki, wyjazdu mieszkańca internatu do domu lub z innych przyczyn losowych.

2. Nieobecność musi być zgłoszona Kierownikowi Internatu lub wychowawcy co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem.

3. Kartki abonamentowe za niewykorzystane posiłki wraz z podaniem należy osobiście dostarczyć do intendenta najpóźniej do końca miesiąca, w którym nastąpiło odliczenie.

4. Rozliczenie kosztów faktycznego korzystania z posiłków następuje z odpłatności w następnym miesiącu.

5. W przypadkach, gdy osoba korzystająca z posiłków zgłasza nieobecności w ściśle określonych dniach miesiąca przed dokonaniem opłaty za dany miesiąc (do 15 dnia) pomniejsza się ją o kwotę za zgłoszone dni.

 

 V. WYDAWANIE POSIŁKÓW I FUNKCJONOWANIE STOŁÓWKI

1. Posiłki przygotowywane są w dni nauki szkolnej:

a) od poniedziałku do czwartku –śniadanie, obiad, kolacja,

 b) w piątki – śniadanie, obiad.

 2. Posiłki wydawane są w godzinach:

 a) śniadanie: 6.40 – 7.20

b) obiad: 13.30 -17.00

c) kolacja: 18.30 -19.00.

3. Dopuszcza się możliwość funkcjonowania stołówki w innym przedziale godzinowym, w zależności od potrzeb. Decyzję w tej sprawie podejmuje Kierownik Internatu.

4. Posiłki wydawane są na podstawie kart abonamentowych podpisanych imieniem i nazwiskiem korzystającego.

 5. Uczeń, który kończy lekcje lub zajęcia dodatkowe po godzinie 17.00 powinien ten fakt zgłosić w kuchni. Wówczas obiad będzie dla niego zatrzymany i wydany po godzinie 17.00.

 6. W stołówce jest wywieszony jadłospis na dany dzień, zatwierdzony przez Kierownika Internatu.

7. Żywienie jest oparte na jadłospisach dekadowych, zatwierdzonych przez Kierownika Internatu.

8. Młodzieżowa Rada Internatu może zgłaszać propozycje zmian w jadłospisie oraz współpracuje w tym zakresie z Kierownikiem Internatu.

9. Posiłki są przygotowywane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i kalkulacją kosztów.

 

VI. ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE

1. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.

 2. W stołówce mogą przebywać tylko osoby korzystające z wyżywienia.

3. Po spożyciu posiłku brudne naczynia należy odnieść w wyznaczone miejsce.

4. Nie wolno wynosić naczyń ze stołówki.

5. Osoby korzystające z posiłków wchodzą na stołówkę bez odzieży wierzchniej oraz toreb sportowych, bagażowych, plecaków itp.

6. Za zniszczone mienie na stołówce (talerze, sztućce, kubki, wystrój stołówki itd.) odpowiedzialność ponosi osoba, która spowodowała te zniszczenia.

 

 VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Regulamin dostępny jest do wglądu w pokoju wychowawców Internatu oraz na stronie internetowej szkoły.

 2. W przypadkach nieobjętych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Kierownikiem Internatu.

3. Wszelkie zmiany w regulaminie podejmuje Kierownik Internatu i zatwierdza Dyrektor Szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 6

PROCEDURY ZWIĄZANE Z WYSTĄPIENIEM COVID-19

 

Rodzicu,

 

 1. Przekaż kierownikowi internatu niezbędne informacje o stanie zdrowia swojego dziecka, aby internat mógł zapewnić wychowankowi odpowiednią opiekę podczas pobytu. Poinformuj w szczególności, czy dziecko choruje na chorobę przewlekłą lub znajduje się w tzw. grupie ryzyka.
 2.  Stosuj się do zaleceń lekarskich, które mówią o przeciwwskazaniach do zakwaterowania dziecka w internacie. Nie posyłaj dziecka do internatu, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 3.  Zaopatrz dziecko w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu w internacie. 
 4. Przypomnij dziecku o konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa, w tym o zachowaniu dystansu społecznego (1,5 m), unikaniu dotykania oczu, nosa i ust, regularnym myciu rąk wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie oraz sposobie zasłania ust i nosa podczas kichania czy kasłania.
 5.  Pozostaw kierownikowi internatu numer telefonu do kontaktu.
 6. W przypadku stwierdzenia u dziecka objawów infekcji, wychowawca zawiadamia rodziców oraz umieszcza dziecko w izolatce. Rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z internatu. Jeżeli rodzic nie może odebrać dziecka osobiście powinien upoważnić inną osobę. Wychowawca przekazuje opiekunowi informacje odnośnie teleporady z lekarzem pierwszego kontaktu i zawiadomienia wychowawcę klasy o zaistniałej sytuacji oraz o tym, że dziecko jest mieszkańcem internatu.

 

 

 

 

 

Wychowanku,

 1. Do internatu przyjmowani są jednie zdrowi uczniowie, bez objawów infekcji.
 2.  Zgłoś wychowawcy ewentualny kontakt z osobą chorą na koronawirusa lub podejrzaną o to zakażenie. 
 3.  Jeżeli poczujesz się źle podczas pobytu w internacie, niezwłocznie zgłoś to wychowawcy, szczególnie, gdy zaobserwujesz u siebie objawy infekcji. 
 4. Zapoznaj się z informacją o zachowaniu zasad bezpieczeństwa na terenie internatu podczas obowiązywania stanu epidemii i przestrzegaj tych zasad. 
 5. Ogranicz opuszczanie swojego pokoju i korzystanie z przestrzeni wspólnych budynku. Jeśli musisz z nich korzystać, stosuj środki ochrony osobistej (maseczki ochronne, rękawice jednorazowe) i dezynfekuj ręce. 
 6. Ogranicz kontakty z innymi wychowankami przebywającymi na terenie internatu. W przypadku takich kontaktów nie podawaj ręki na powitanie, zachowaj odległość 1,5 m od rozmówcy. 
 7. Noś osłonę nosa i ust w przestrzeniach wspólnych budynku.
 8.  Zachowaj bezpieczną odległość od innych osób – rekomendowany dystans to min. 1,5 m.
 9.  Podczas kaszlu i kichania zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – zużytą chusteczkę jak najszybciej wyrzuć do zamkniętego kosza i umyj ręce.
 10.  Staraj się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 11.  Używaj jedynie swoich przyborów i akcesoriów.
 12.  Zachowaj zasady ostrożności podczas samodzielnego przygotowywania posiłków (unikaj surowego mięsa i mleka), używaj własnych sztućców i naczyń, myj je z użyciem detergentów. 
 13.  Dołóż wszelkich starań, aby pokój był utrzymany w czystości i higienie.

 

 

 

 

 

 

 

 

ZASADY BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA W INTERNACIE:

 

 1. W miejscach wspólnych tzn. korytarze, toalety, kuchnie, pokoje nauki, świetlice, stołówka, pokój wychowawców, pokój intendenta wychowankowie powinni mieć zasłonięte usta i nos (maseczka, przyłbica).
 2. W internacie nie mogą przebywać osoby obce (nie mieszkające w internacie),członkowie rodzin mogą spotykać się z wychowankami w miejscu do tego wyznaczonym (świetlica), zachowując zasady bezpieczeństwa (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).
 3. Wychowankowie w trakcie przerw między lekcjami nie przychodzą do internatu i nie przyprowadzają gości.
 4. Wyjścia z internatu należy ograniczyć do minimum, nie wychodzić w dużych grupach, po powrocie do internatu należy przy wejściu zdezynfekować ręce.
 5. Wychowankowie nie powinni wchodzić do innych pokoi, pożyczać sobie nawzajem osobistych rzeczy (podręczniki, przybory szkolne, toaletowe, naczynia, suszarki itp.)
 6. Jeżeli zachodzi konieczność wejścia do innego pokoju należy zasłonić usta i nos (maseczka lub przyłbica).
 7. W pokojach mieszkalnych należy utrzymywać porządek i czystość, dezynfekować stoły, włączniki, klamkę od wewnętrznej strony, pokoje należy jak najczęściej wietrzyć.
 8. W pomieszczeniach socjalnych na piętrach należy korzystać wyłącznie ze swoich naczyń i zabierać je do swojego pokoju. Z pomieszczenia należy korzystać pojedynczo.
 9. W stołówce należy przestrzegać określonych zasad zachowania podczas posiłków: 

- wprowadza się zmianowe wydawanie posiłków.

- w stołówce przy wejściu znajduje się płyn do dezynfekcji rąk, osoby wchodzące do stołówki dezynfekują ręce.

- każde piętro ma wyznaczone miejsca przy stolikach.

- przy każdym stoliku znajduje się oddzielny stół z naczyniami, sztućcami i produktami żywnościowymi.

- po skończonym posiłku każdy wychowanek odnosi naczynia do okienka, pojedynczo zachowując bezpieczne odległości.