UCZNIOWIE SZCZEGÓLNIE UZDOLNIENI


 

 1. Indywidualny tok nauki

 2. Indywidualny program nauki


Podanie rodziców ucznia o przyznanie ITN lub IPN powinno być skierowane do Dyrektora Szkoły
 


Warunki kształcenia uczniów szczególnie uzdolnionychUczeń szczególnie zdolny ma specjalne potrzeby, które powinny być rozpoznane i uwzględnione w toku kształcenia i wychowania. Uczeń szczególnie zdolny to ten, który ma możliwości dojścia do wybitnych osiągnięć w danej dziedzinie. Zdarzają się również uczniowie uzdolnieni wszechstronnie.

 

Indywidualny tok nauki (ITN)


 

 1. Czym różni się indywidualny program nauki od indywidualnego toku nauki?

  Indywidualny program nauki (IPN) zakłada kształcenie się ucznia w zakresie jednego lub kilku zajęć edukacyjnych na podstawie programu, który - realizując w całości podstawę programową - w maksymalnym stopniu uwzględnia zainteresowania, potrzeby i możliwości intelektualne ucznia.

  Indywidualny tok nauki (ITN) jest modyfikacją systemu klasowo - lekcyjnego, zakłada ukończenie nauki w skróconym czasie, dzięki możliwości klasyfikowania i promowania ucznia w ciągu całego roku szkolnego.

  Uczeń może realizować indywidualny program nauki w indywidualnym toku, to znaczy kończy naukę w skróconym czasie, jednocześnie realizując treści programu wykraczające poza podstawę programową, realizowaną w klasie, do której uczęszcza.
   
 2. W jakim celu organizowany jest indywidualny tok nauki?

  Uczeń realizujący indywidualny tok nauki kształci się według systemu innego niż udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązujących zajęć edukacyjnych, przewidzianych w szkolnym planie nauczania dla danej klasy. Uczeń objęty indywidualnym tokiem nauki może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program nauczania z zakresu dwóch lub więcej klas i może być klasyfikowany i promowany w czasie całego roku szkolnego.
   
 3. Kiedy można wystąpić z wnioskiem o zezwolenie na indywidualny tok nauki?

  Zezwolenie na indywidualny tok nauki może być udzielone po upływie co najmniej jednego roku nauki w liceum, a w uzasadnionych przypadkach - po śródrocznej klasyfikacji ucznia klasy pierwszej.
   
 4. Kto może wystąpić z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na indywidualny tok nauki?

  Wniosek o zezwolenie na indywidualny tok nauki mogą składać:
  • uczeń - z tym, że uczeń niepełnoletni za zgodą rodziców (prawnych opiekunów),
  • rodzice (prawni opiekunowie) niepełnoletniego ucznia,
  • wychowawca klasy,
  • nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek.

  Zarówno wychowawca jak i inny nauczyciel muszą mieć zgodę rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia.
   
 5. Do kogo składa się wniosek?

  Wniosek składa się do dyrektora szkoły.
   
 6. Jakie działania podejmuje dyrektor szkoły po otrzymaniu wniosku na indywidualny tok nauki?
   
  1. Dyrektor szkoły, po otrzymaniu wniosku na indywidualny tok nauki, zasięga opinii publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, a następnie opinii rady pedagogicznej.
  2. W przypadku otrzymania obu pozytywnych opinii dyrektor zezwala na indywidualny tok nauki.
  3. W przypadku zezwolenia na indywidualny tok nauki, umożliwiający realizację w ciągu jednego roku szkolnego programu nauczania z zakresu więcej niż dwóch klas, wymaga się także pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą.
  4. Dyrektor szkoły, po udzieleniu zezwolenia na indywidualny tok nauki, wyznacza uczniowi nauczyciela- opiekuna i ustala zakres jego obowiązków.

  Zezwolenia udziela się na czas określony, nie krótszy niż jeden rok.
   
 7. W jaki sposób uczeń realizuje indywidualny tok nauki?

  Uczeń realizujący indywidualny tok nauki może uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne do danej klasy lub do klasy programowo wyższej, w tej lub innej szkole, na wybrane zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia albo realizować program w całości lub w części we własnym zakresie.
   
 8. Jak klasyfikuje się i promuje ucznia realizującego indywidualny tok nauki?

  Uczeń jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego.


 

Indywidualny program nauki (IPN)


 

 1. Co to znaczy indywidualny program nauki?

  Indywidualny program nauki to proces kształcenia się szczególnie uzdolnionego ucznia w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązujących zajęć edukacyjnych, przewidzianych w szkolnym planie nauczania dla danej klasy, według programu dostosowanego do jego uzdolnień, zainteresowań i możliwości edukacyjnych
   
 2. Kiedy można wystąpić z wnioskiem o zezwolenie na indywidualny program nauki?

  Zezwolenie na indywidualny program nauki może być udzielone po upływie co najmniej jednego roku nauki w liceum, a w uzasadnionych przypadkach - po śródrocznej klasyfikacji ucznia klasy pierwszej.
   
 3. Kto może wystąpić z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na indywidualny program nauki?

  Wniosek o zezwolenie na indywidualny program nauki mogą składać:
  • uczeń - z tym, że uczeń niepełnoletni za zgodą rodziców (prawnych opiekunów),
  • rodzice (prawni opiekunowie) niepełnoletniego ucznia,
  • wychowawca klasy,
  • nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek.

  Zarówno wychowawca, jak i inny nauczyciel muszą mieć zgodę rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia.
   
 4. Do kogo składa się wniosek?

  Wniosek składa się do dyrektora szkoły
   
 5. Kto opracowuje indywidualny program nauki?

  Indywidualny program nauki opracowuje, wskazany do prowadzenia IPR-u, nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek o udzielenie zezwolenia na indywidualny program nauki lub akceptuje indywidualny program nauki opracowany poza szkołą, który uczeń ma realizować pod jego kierunkiem.

  W pracy nad indywidualnym programem nauki może uczestniczyć nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia, nauczyciel doradca metodyczny, psycholog, pedagog zatrudniony w szkole oraz zainteresowany uczeń.
   
 6. Jakie warunki musi spełnić zaproponowany uczniowi indywidualny program nauki?

  Indywidualny program nauki nie może obniżyć wymagań edukacyjnych wynikających ze szkolnego zestawu programów nauczania, ustalonego dla danej klasy.
   
 7. Jakie działania podejmuje dyrektor szkoły po otrzymaniu wniosku i indywidualnego programu nauki?
  1. Dyrektor szkoły, po otrzymaniu wniosku zwraca się do publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej z prośbą o przeprowadzenie badań sprawdzających predyspozycje ucznia, a następnie zasięga opinii rady pedagogicznej.
  2. W przypadku uzyskania obu pozytywnych opinii dyrektor zezwala na indywidualny program nauki.
  3. Dyrektor szkoły, po udzieleniu zezwolenia na indywidualny program nauki, wyznacza uczniowi nauczyciela - opiekuna i ustala zakres jego obowiązków.

  Zezwolenia udziela się na czas określony - nie krótszy niż jeden rok.
   
 8. Jak klasyfikuje się i promuje ucznia realizującego indywidualny program nauki?

  Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie ucznia realizującego indywidualny program nauki odbywa się na warunkach i w sposób określony w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych, tj. na podstawie ocen cząstkowych, uzyskanych w trakcie nauki szkolnej, które muszą jednak obejmować treści wykraczające poza program klasy, a zawarte są w programie opracowanym indywidualnie dla ucznia.


Opracowanie: Jadwiga Trzpis (materiał uzupełniony przez: Danutę Katorosz i i Marzenę Kowalską)