I. Postanowienia ogólne

 1. Wolontariat Szkolny w I Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w Wyszkowie funkcjonuje na podstawie niniejszego regulaminu.
 2. Wolontariusz to człowiek, który dobrowolnie i bezinteresownie działa na rzecz innych.
 3. Wolontariuszem może być każdy uczeń, który chce uczestniczyć w działaniach wolontariackich organizowanych przez szkołę i respektuje zasady regulaminu wolontariatu.
 4. Członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu mogą podejmować zadania w wymiarze nieutrudniającym nauki w szkole oraz pomocy w domu.
 5. Udział w wydarzeniach jest dobrowolny, lecz uczeń w trakcie trwania akcji nie może opuścić swojego stanowiska bez wcześniejszego ustalenia i zgody koordynatora lub opiekuna.
 6. Opiekę nad wolontariuszami uczestniczącymi w danych wydarzeniach sprawują koordynatorzy – nauczyciele, którzy nadzorują ich pracę i im pomagają.
 7. Przed przystąpieniem do wydarzenia uczeń przedstawia zgodę rodziców/opiekunów prawnych.
 8. Gdy działania wolontariackie są z ramienia szkoły, ale bez opieki nauczyciela i poza szkołą ( np. w Ośrodku Pomocy Społecznej):
  • uczeń pełnoletni zobowiązany jest do podpisania umowy wolontariackiej z instytucją inicjującą działanie
  • uczeń niepełnoletni- to rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do podpisania umowy wolontariackiej w Jego imieniu z instytucją inicjującą działanie. Uczeń niepełnoletni również składa podpis na tej umowie.
 9. Wolontariusze, biorący udział w wydarzeniach organizowanych poza szkołą mogą być dodatkowo ubezpieczeni przez organizatorów.
 10. Opiekę nad Szkolnym Kołem Wolontariatu sprawuje powołany przez Dyrektora Szkoły Koordynator, który może mieć do pomocy dwie osoby z grona pedagogicznego. Czuwa nad tym, by działalność Koła była zgodna ze Statutem Szkoły i niniejszym Regulaminem. Nauczyciele liceum, wychowawcy klas, wychowawcy internatu i inni pracownicy szkoły, rodzice uczniów mogą wspierać działania wolontariacie, występować z propozycjami działań.

II. Struktura i organizacja

 1. Szkolny Wolontariat podlega bezpośrednio Dyrektorowi Szkoły, który:
  • powołuje jego opiekuna
  • nadzoruje i opiniuje działanie szkolnego wolontariatu
  • zapewnia warunki do pracy wolontariatu na terenie szkoły
  • nagradza wolontariuszy na uroczystości zakończenia roku szkolnego i ukończenia szkoły przez uczniów klas trzecich
 2. Pracą Szkolnego Wolontariatu kieruje Koordynator - Opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu – nauczyciel, pedagog, który:
  • promuje idee wolontariatu wśród uczniów i ich rekrutację
  • planuje kierunki działań i inspiruje wolontariuszy do ich podejmowania
  • koordynuje i monitoruje pracę wolontariuszy, sprawuje nad nimi opiekę podczas akcji
  • wspiera wolontariuszy w działaniach, pomaga w problemach
  • opracowuje regulamin wolontariatu, czuwa nad jego przestrzeganiem oraz przygotowuje sprawozdanie z działań wolontariatu (raz w roku szkolnym)
  • utrzymuje stały kontakt z wolontariuszami ( organizuje spotkania, ew. szkolenia)
  • nagradza i motywacje wolontariuszy
  • nawiązuje współpracę z innymi instytucjami, organizacjami i reprezentuje Szkolny Wolontariat na zewnątrz
  • utrzymuje stały kontakt z Dyrekcją Szkoły
 3. Szkolna Rada Wolontariatu:
  • Lider Szkolnego Koła Wolontariatu – uczeń liceum, będący wolontariuszem stałym
  • Radni Szkolnego Wolontariatu- czterej uczniowie liceum wyłonieni spośród wolontariuszy stałych
  • Koordynatorzy Lidera- uczniowie reprezentujący poszczególne klasy- wolontariusze
  • Wolontariusze stali – uczniowie szkoły koordynujący konkretne akcje
  • Wolontariusze, biorący udział w jednorazowych akcjach
  Lider i Radni Szkolnego Wolontariatu są w stałym kontakcie z opiekunem i zgłaszają mu problemy związane z wykonywaną pracą. Organizowane są także spotkania wszystkich wolontariuszy w celu omówienia wykonanych działań, wymiany doświadczeń i planowania dalszej pracy. Opiekun Koła jest dostępny dla wolontariuszy każdego dnia w celu lepszego koordynowania pracy koła i rozwiązywania na bieżąco wszystkich problemów. Samorząd Szkolny wyłania Radę Wolontariatu spośród wolontariuszy stałych Koła Wolontariatu.

III. Cele działania wolontariatu w liceum

 1. Uwrażliwienie na potrzeby innych i problemy społeczne.
 2. Rozwijanie postawy odpowiedzialności w działaniu na rzecz drugiego człowieka, zaangażowania, życzliwości i bezinteresowności.
 3. Włączanie uczniów w działalność wolontariacką na rzecz potrzebujących.
 4. Wspieranie inicjatywy uczniów na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego
 5. Rozwijanie umiejętności pracy w grupie, komunikacji i współpracy.
 6. Inspirowanie do aktywnego i kreatywnego spędzania wolnego czasu.
 7. Uczenie brania odpowiedzialności za powierzone zadania –formacja liderów.

IV. Formy działania

 1. Wolontariat może być organizowany na terenie szkoły lub poza szkołą jako :
  • akcyjny (jednorazowa akcja, np. „Góra Grosza”)
  • długoterminowy (systematyczna praca w Świetlicy Socjoterapeutycznej)
  • indywidualny (pomoc w nauce jednemu dziecku)
  • grupowy( organizacja w szkole Amatorskiego Turnieju Tenisa Stołowego dla Osób z Niepełnosprawnościami
 2. Wolontariat może przybierać następujące formy realizacji:
  • organizacja pomocy koleżeńskiej w nauce dla licealistów oraz dzieci z innych szkół
  • udział w kwestach, w tym organizowanych przez inne organizacje za zgodą Dyrektora szkoły
  • zbiórkach darów
  • włączanie się w pracę różnych placówek na zasadzie wolontariatu
  • udział w akcjach charytatywnych
  • udział w wydarzeniach kulturalnych
  • udział w imprezach rekreacyjno- sportowych
  • spotkania, szkolenia
  • strona internetowa szkoły, facebook, szkolny radiowęzeł

V. Prawa wolontariusza

Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw i współdecydowania o działaniach podejmowanych przez Koło.

Wolontariusz może liczyć na wsparcie ze strony koordynatora i innych członków Wolontariatu Szkolnego.

Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy na rzecz wolontariatu, uprzedzając odpowiednio wcześniej Koordynatora.

Członkowie koła mają prawo do uzyskania zaświadczenia, potwierdzającego ich pracę na rzecz wolontariatu.

VI. Obowiązki wolontariusza

Wolontariusz przestrzega zasad zawartych w regulaminie wolontariatu.

Systematycznie i odpowiedzialnie uczestniczy w pracach wolontariatu.

Jest słowny i wywiązuje się ze swoich obowiązków w sposób rzetelny, uczciwy.

Działa w zespole i pomaga innym wolontariuszom.

Jeśli podczas zajęć lekcyjnych wykonuje działania na rzecz wolontariatu, ma obowiązek uzupełnić braki w wiedzy spowodowane tą nieobecnością.

VII. Nagradzanie wolontariuszy

 1. Pochwała Dyrektora Szkoły, Koordynatora, Wychowawcy.
 2. Podniesienie oceny z zachowania.
 3. Dyplom na zakończenie roku szkolnego.
 4. Nagroda książkowa dla wolontariuszy, biorących udział w działaniach wolontariatu w całym cyklu nauki na zakończeniu roku szkolnego klas trzecich.
 5. Umieszczanie informacji i zdjęć na stronie szkoły.

VIII. Dokumentacja

 1. Szkolny Wolontariat prowadzi dokumentację działań w postaci:
  • rocznego sprawozdania z działań Szkolnego Wolontariatu
  • zdjęć i informacji na stronie internetowej szkoły
  • protokołów, sprawozdań ze zbiórek charytatywnych oraz umów z instytucjami pozarządowymi, fundacjami i stowarzyszeniami
 2. Dokumenty wolontariusza:
  • zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział ucznia w działaniach wolontariatu
  • umowy wolontariackie między wolontariuszami a instytucjami zewnętrznymi

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje wszystkich członków Szkolnego Wolontariatu.
 2. Zmiana regulaminu powinna być zatwierdzona przez Dyrektora, Koordynatora i Wolontariuszy.
 3. Rozwiązania Szkolnego Wolontariatu może dokonać tylko Dyrektor Szkoły.
 4. Wolontariusze obchodzą 5 grudnia Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.
 5. Samorząd Szkolny aktywnie wspiera działania Szkolnego Wolontariatu.